quran-tercume

Qurani Kərimin Azərbaycan dilində mənaca tərcüməsi

 

1 – Fatihə surəsi
2 – Bəqərə surəsi
3 – Ali İmran surəsi
4 – Nisa surəsi
5 – Maidə surəsi
6 – Ənam surəsi
7 – Əraf surəsi
8 – Ənfal surəsi
9 – Tovbə surəsi
10 – Yunus surəsi
11 – Hud surəsi
12 – Yusuf surəsi
13 – Rad surəsi
14 – İbrahim surəsi
15 – Hicr surəsi
16 – Nəhl surəsi
17 – İsra surəsi
18 – Kəhf surəsi
19 – Məryəm surəsi
20 – Ta ha surəsi
21 – Ənbiya surəsi
22 – Həcc surəsi
23 – Muminun surəsi
24 – Nur surəsi
25 – Furqan surəsi
26 – Şuəra surəsi
27 – Nəml surəsi
28 – Qasas surəsi
29 – Ənkəbut surəsi
30 – Rum surəsi
31 – Loğman surəsi
32 – Səcdə surəsi
33 – Əhzab surəsi
34 – Səba surəsi
35 – Fatir surəsi
36 – Yasin surəsi
37 – Saffat surəsi
38 – Sad surəsi
39 – Zumər surəsi
40 – Mumin (Ğafir) surəsi
41 – Fussilət surəsi
42 – Şura surəsi
43 – Zuxruf surəsi
44 – Duxan surəsi
45 – Casiyə surəsi
46 – Əhqaf surəsi
47 – Muhəmməd surəsi
48 – Fəth surəsi
49 – Hucurat surəsi
50 – Qaf surəsi
51 – Zəriyət surəsi
52 – Tur surəsi
53 – Nəcm surəsi
54 – Qamər surəsi
55 – Rahmən surəsi
56 – Vaqiə surəsi
57 – Hədid surəsi
58 – Mucadələ surəsi
59 – Həşr surəsi
60 – Mumtəhənə surəsi
61 – Saff surəsi
62 – Cumuə (Cümə) surəsi
63 – Munafiqun surəsi
64 – Təğabun surəsi
65 – Talaq surəsi
66 – Təhrim surəsi
67 – Mulk surəsi
68 – Nun (Qaləm) surəsi
69 – Haqqa surəsi
70 – Məaric surəsi
71 – Nuh surəsi
72 – Cin surəsi
73 – Muzzəmmil surəsi
74 – Muddəssir surəsi
75 – Qiyamə surəsi
76 – İnsan surəsi
77 – Mursəlat surəsi
78 – Nəbə surəsi
79 – Naziat surəsi
80 – Əbəsə surəsi
81 – Təkvir surəsi
82 – İnfitar surəsi
83 – Mutəffifin surəsi
84 – İnşiqaq surəsi
85 – Buruc surəsi
86 – Tariq surəsi
87 – Əla surəsi
88 – Ğaşiyə surəsi
89 – Fəcr surəsi
90 – Bələd surəsi
91 – Şəms surəsi
92 – Leyl surəsi
93 – Duha surəsi
94 – İnşirah surəsi
95 – Tin surəsi
96 – Ələq surəsi
97 – Qədr surəsi
98 – Bəyyinə surəsi
99 – Zəlzələ surəsi
100 – Adiyat surəsi
101 – Qariə surəsi
102 – Təkasur surəsi
103 – Əsr surəsi
104 – Huməzə surəsi
105 – Fil surəsi
106 – Qureyş surəsi
107 – Maun surəsi
108 – Kovsər surəsi
109 – Kafirun surəsi
110 – Nəsr surəsi
111 – Məsəd surəsi
112 – İxlas surəsi
113 – Fələq surəsi
114 – Nas surəsi