Bəra ibn Azib (r.a) rəvayət edir ki, biz Peyğəmbər (s.a.v) ilə birgə ənsardan olan bir kişinin cənazəsini dəfn edərkən Allahın Elçisi (s.a.v) qəbrin yanında oturdu, biz də sakitcə onun ətrafında oturduq. O, əlindəki çubuğu yerə vururdu. Sonra başını qaldırıb buyurdu: «Qəbir əzabından Allaha sığının!» O bunu üç dəfə təkrar etdikdən sonra dedi: «Mömin bəndə dünyadan köçüb axirətə qovuşduqda, göydən onun yanına üzləri günəş kimi parlaq mələklər enir. Onlar özləri ilə Cənnətdən kəfən və ətir gətirir, (onun) gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi gəlib onun başının üstündə oturub deyir: «Ey gözəl ruh! Allahın mərhəmətinə və xeyir-duasına qovuşmaq üçün çıx (oradan)!» Nəhayət, mömin bəndənin ruhu bədənindən, su damcısı qabın ağzından axıb töküldüyü kimi çıxır. Ölüm mələyi ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qırpımında, (oturub gözləyən) mələklərə təhvil verir, onlar da onu kəfənə büküb ətirləyirlər. Bundan sonra ondan, yer üzündə mövcud olan ən gözəl ətirin qoxusuna bənzər gözəl bir qoxu gəlir. Sonra mələklər onu götürüb göyə qaldırırlar. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından keçirlərsə, onlar: «Görəsən bu gözəl ruh kimin ruhudur?» – deyə soruşurlar. Onlar: «Bu, filankəsin oğlu filankəsdir» – deyə bu bəndəni, (camaatın) onu həyatda ikən çağırdığı ən gözəl adla çağırırlar. Nəhayət, onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə, göy qapılarının açılmasını xahiş edir və onun qapıları taybatay açılır. Hər bir göyün mələkləri o ruhu növbəti göyə qədər beləcə yola salır. Nəhayət, yeddinci göyə gəlib çatdıqda, Uca Allah buyurur: «Mənim qulum barədə olan qeydləri İlliyyuna yazın, sonra da onu qaytarın yerə. Çünki Mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yaradıb, öləndən sonra ora qaytaracaq və (Qiyamət günü) bir daha oradan (dirildib) çıxardacağam». Mələklər onu bədəninə qaytardıqdan sonra iki mələk gəlib onu otuzdurur və: «Rəbbin kimdir?» – deyə soruşurlar. O: «Rəbbim Allahdır!» – deyə cavab verir. Onlar: «Dinin nədir?» – deyə soruşurlar. O: «Dinim İslamdır!» – deyə cavab verir. Onlar: «Sizə göndərilmiş o kişi kim idi?» – deyə soruşurlar. O: «Bu, Allahın Elçisi (s.a.v) idi!» – deyə cavab verir. Onlar: «Həyatda ikən sən nə öyrəndin?» – deyə soruşurlar. O: «Mən Allahın Kitabını oxuyub ona iman gətirdim və ona sadiq oldum» – deyə cavab verir. Bu vaxt göydən belə bir səda gəlir: «Mənim qulum doğru danışır. Cənnət nemətlərini onun önünə sərin və onun üçün Cənnətdən bir qapı açın!» Beləliklə, Cənnətin gözəl iyi və havası ona gəlir, qəbri də gözlərinin gördüyü son məsafəyə qədər genişlənir. Sonra gözəl görkəmli, əynində yaraşıqlı paltarı olan və üst başından ətir iyi gələn bir kişi onun yanına gəlib deyir: «Səni sevindirəcək bir xəbərə sevin! Bu, sənə vəd olunan gündür!» Mömin: «Sən kimsən? Sənin üzündən xeyirxahlıq yağır!» – deyə soruşur. O da: «Mən sənin yaxşı əməlinəm!» – deyə cavab verir. Onda mömin dua edib deyir: «Allahım! Qoy Qiyamət günü tez gəlsin ki, mən öz ailəmə qayıdıb var-dövlətimə sahib olum».
Kafir bəndə dünyadan köçüb axirətə qovuşduqda göydən onun yanına zəhmli və qara simalı mələklər enir. Onlar özü ilə Cəhənnəmdən giş (cod parça) gətirir və gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi gəlib onun başının üstündə oturub deyir: «Ey yaramaz nəfs! Allahın qəzəbi və qeyzinə düçar olmaq üçün çıx (oradan)!» Nəhayət onun ruhu bədənindən, tikanlı məftil yaş yunun arasından keçdiyi kimi çıxır. Ölüm mələyi ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qırpımında, (oturub gözləyən) mələklərə təhvil verir, onlar da onu gişə bükürlər. Bundan sonra ondan, yer üzündə mövcud olan ən pis iyə bənzər bir iy gəlir. Sonra mələklər onu götürüb göyə qaldırırlar. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından keçirlərsə, onlar: «Görəsən bu iyrənc ruh kimin ruhudur?» – deyə soruşurlar. Onlar: «Bu, filankəsin oğlu filankəsdir» – deyə bu bəndəni, (camaatın) onu həyatda ikən çağırdığı ən pis adla çağırırlar. Nəhayət, onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə göy qapılarının açılmasını xahiş edir, lakin onun qapıları açılmır. Sonra Peyğəmbər (s.a.v) bu ayəni oxudu: «…Onlara göyün qapıları açılmayacaq və dəvə iynənin gözündən keçməyincə onlar Cənnətə girməyəcəklər» (Əraf 40). Sonra o (rəvayətinə davam edib) dedi: «(Allah buyurur): «Mənim qulum barədə olan qeydləri yerin alt təbəqəsində yerləşən Siccinə yazın. Çünki Mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yaradıb, öləndən sonra ora qaytaracaq və (Qiyamət günü) bir daha oradan (dirildib) çıxardacağam». Mələklər onun ruhunu göydən aşağı atırlar. Sonra Peyğəmbər (s.a.v) bu ayəni oxudu: «Kim Allaha şərik qoşsa, sanki o, göydən yerə düşər, quşlar onu alıb aparar, yaxud külək onu sovurub uzaq bir yerə atar» (Həcc 31). Sonra o (rəvayətinə davam edib) dedi: «Onun ruhu bədəninə qayıtdıqdan sonra iki mələk gəlib onu otuzdurur və: «Rəbbin kimdir?» – deyə soruşurlar. O mızıldanıb deyir: «M-mm… Bilmirəm!» (Mələklər: «Dinin nədir?» – deyə soruşurlar. O deyir: «M-mm… Bilmirəm!»)
Onlar: «Sizə göndərilmiş o kişi kim idi?» – deyə soruşurlar. O yenə mızıldanıb deyir: «M- mm… Bilmirəm!» Bu vaxt göydən belə bir səda gəlir: «O, yalan danışır. Onun yolunu alovlandırın və onun üçün Cəhənnəmdən bir qapı açın». Beləliklə, Cəhənnəm atəşi və alovlu külək ona dəyir, qəbri də o qədər sıxılır ki, qabırğaları bir-birinə keçir. Sonra eybəcər sifətli, əynində nimdaş paltarı olan və üst başından pis qoxu gələn bir kişi onun yanına gəlib deyir: «Mən səni kədərli bir xəbərlə müjdələyirəm. Bu, sənə vəd olunan gündür!» Kafir: «Sən kimsən? Sənin üzündən şər yağır!» – deyə soruşur. O da: «Mən sənin yaramaz əməllərinəm!» – deyə cavab verir. Onda kafir yalvarıb deyir: «Allahım! Qoyma Qiyamət qopsun».
(Əhməd 18703, 18557, 19038; Əbu Davud 4753. əl-Albani «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 1676) səhih demişdir.)

—————-
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.12.2010 | Oxunma sayı: 1. 763 baxış