Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah nəfsə: «Çıx!» – deyə buyurdu. O isə: «Mən ancaq könülsüz olaraq çıxacağam» – deyə cavab verdi. Allah buyurdu: «Könülsüz olsan da çıx!»

(Deyləmi 3/183, 4500; əs-Suyuti «Cəmiul-Əhədis» 14997; əl-Buxari «Ədəbul-Mufrad» 219. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 2013) səhih olduğunu bildirib.)

Share Button
Tarix: 17.12.2010 | Oxunma sayı: 1. 156 baxış