Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: « UcaAllah əməlisaleh qulunun Cənnətdə dərəcəsini artırır. O deyir: «Ey Rəbbim! Bu mənə hardandır?» Allah buyurur: «Övladının sənin üçün bağışlanma diləməsinə görədir».

(Əhməd 10611, 10618, 10890. Şueyb əl-Arnavut isnadını həsən adlandırıb.)

Share Button
Tarix: 05.11.2010 | Oxunma sayı: 922 baxış