Saubən (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Şübhəsiz ki, bəndə daim Allahın razılığını axtarır. Allah  Cəbrailə buyurur: «Filan qulum Məni razı salmaq istəyir. Sözsüz ki, Mən ona rəhm etdim». Cəbrail: «Allah filankəsə rəhm etdi» – deyir. Ərşi daşıyan və onun ətrafında olanlar, hətta yeddi səma əhli də bunu söyləyirlər. Sonra bu onun üçün yer üzərinə enir».

(Əhməd 21367, 22401, 22454, 23064. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.)

Share Button
Tarix: 01.11.2010 | Oxunma sayı: 991 baxış