Abdullah ibn Səlamın (r.a) rəvayətinə görə Musa (aleyhissələm) demişdir: «Ey Rəbb! Sənə layiq olan şükür nədir?» Allah buyurdu: «Ey Musa, dilin Məni zikr etməkdən qurumasın!»

(İbn Əbi əd-Dunyə «əş-Şukur» 39; Əbu Yəla «Tabaqat əl-Hənəbilə» 1/194; İbn Mubarək «əz-Zühd» 942; əl-Beyhəqi «Şuabul-İman» 114. Əbu Usamə Səlim ibn İd əl-Hilali səhih demişdir.)

Share Button
Tarix: 26.10.2010 | Oxunma sayı: 759 baxış