Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: « Uca Allah Qiyamət günü buyuracaq: «Ey Adəm oğlu! Mən səni at və dəvə üstündə gəzdirdim, səni qadınlarla evləndirdim, səni qənimətlərdən pay alan və itaət olunan başçı təyin etdim, bəs bunların şükrü hanı?»

(Əhməd 9983, 10379, 10383, 10650. Şueyb əl-Arnavut Muslimin şərtlərinə əsasən isnadının səhih olduğunu bildirmişdir.)

Share Button
Tarix: 26.10.2010 | Oxunma sayı: 726 baxış