Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Sənə Cənnət xəzinəsindən və Ərşin altından gələn bir kəlimə öyrədimmi? ( La Quvvata İlla Billəh) «Qüdrət və güc yalnız Allahdadır». (Qul bu kəliməni dedikdə) Allah buyurur: «Qulum boyun əydi və tabe oldu».

Əhməd 7953, 7966, 8166. əl-Albani «Səhihut-Tərğib vət-Tərhib»də (? 1580) səhih li-ğeyrihi adlandırıb.

Share Button
Tarix: 26.10.2010 | Oxunma sayı: 882 baxış