Müsəlmanlar hər gün azanlarında, iqamələrində, xütbələrində və danışıqlarında “Ləə iləhə illəllah” kəlməsini dəfələrlə söyləyirlər. Şəhadət kəlməsi: yer və göylərin, bütün məxluqatın onun üçün yaradıldığı, Allahın c.c nəbi və rəsullarını onunla göndərdiyi, kitablarını onun üçün endirdiyi, şəriətini onun üçün qoyduğu bir kəlmədir.

Bu kəlməyə görə məxluqat, mömin və kafir, yaxşı və pis olaraq iki sinfə ayrılırlar. Bu kəlmə: yaradılışın məqsədi, əmr və qadağaların, savab və cəzanın qaynağı, məxluqatın onun üçün var edildiyi, sorğu-sualın və mühakimənin onun haqqında olduğu kəlmədir. Savab və cəza onun üzərində qurulur. Qiblə onun üzərində təməlləndirilmişdir. Din, o kəlmə üzərinə təsis edilib qurulmuş, cihad qılıncları onun üçün sıyrılmışdır. Bu Allahın c.c bütün qulları üzərindəki haqqı olan kəlmədir. O İslama giriş kəlməsi, salamatlıq yurdu olan Cənnətin açarıdır.
Bütün əməllərin “Ləə iləhə illəllah” kəlməsi üzərində bina edilməsi səbəbiylə, bu kəlmənin İslamdakı yeri və önəminin bilinməsi bütün qullar üzərinə fərzdir.
Öncəki ümmətlər və gələcək millətlər, o kəlmədən hesaba çəkiləcəklər. Allahın c.c hüzurunda iki məsələ haqda soruşulmadıqca qulun ayağı yerindən oynamayacaqdır:
1. Nəyə ibadət edirdiniz?
2. Nəbi və Rəsulların dəvətinə nə cavab verdiniz?
Birinci sualın cavabı: “Bilərək və şüurlu olaraq özündən başqa ibadətə layiq ilah olmayan Allaha ibadət edirdik.”
İkincinin cavabı: “Muhəmmədin (səlləllahu əleyhi və səlləm) Allahın elçisi olduğunu qəbul edib, ona təslim olduq və itaət etdik” olmalıdır.
İbrahimin as tutmuş olduğu sağlam qulp “Ləə iləhə illəllah” kəlməsi, İslam və küfr sərhədidir.
Allah c.c belə buyurur:
“İbrahim bu sözü özündən sonra gələcək olanlara davamlı qalacaq bir miras olaraq buraxdı ki bəlkə insanlar düz yola qayıtsınlar.”(Əz-Zuxruf: 43/28.)

Allah c.c, elm əhli və mələklər bu kəlməyə şahidlik etmişlər.
Allah c.c belə buyurur: “Allah, mələklər və ədalətli elm sahibləri, Allahdan başqa ibadətə layiq ilah olmadığına şahidlik etmişlər. Ondan başqa ibadətə layiq ilah yoxdur. O Əzizdir, Hakimdir.”
(Ali-İmran: 3/18.)

Bu kəlmə, bütün məxluqatın onun üçün yaradıldığı təqvadır, ixlasdır, haqqa şəhadət və şirkdən uzaqlaşmaqdır.
Allah c.c belə buyurur:
“Mən cinləri və insanları, yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım.”
(Əz-Zariyyat: 51/56.)

Allah c.c Rəsullarını bu kəlmə ilə göndərmiş, kitablarını onun üçün endirmişdir. Allah c.c belə buyurur:
“Səndən əvvəl elə bir rəsul göndərmədik ki, ona: ”Məndən başqa ibadətə layiq ilah yoxdur. Yalnız mənə ibadət edin” deyə vəhy etməyək.”
(Əl-Ənbiya: 21/25.)

“Allah mələkləri qullarından dilədiyi kimsəyə özündən bir vəhylə göndərib belə buyurar: “Məndən başqa ibadətə layiq ilah yoxdur. Məndən qorxun!” (Ən-Nəhl: 16/2.)

İbni Uyeynə rh demişdir:(Sufyan İbni-Uyeynə. Fiqh və hədis alimidir. Hicri 107-ci ildə Kufədə doğulmuş, 198-ci ildə Məkkədə vəfat etmişdir. Tabii-Tabiinlərdəndir. Dörd yaşında quranı əzbərləmiş, yeddi yaşında hədis yazmağa )

“Allah c.c “Ləə iləhə illəllah”ı haqqıyla bilən qullarını böyük nemətlərlə nemətləndirmişdir. Dünya əhli üçün sərin su nədirsə, Cənnət əhli üçün də “Ləə iləhə illəllah” odur.” (Hafiz İbni-Rəcəb: Kəlmətul-İxlas: 52-53.)

Kim “Ləə iləhə illəllahı” deyərsə, malı və qanı qorunmuşdur.
Rəsulullah (səlləllahu əleyhi və səlləm) belə buyurur:
“Hər kim “Allahdan başqa ibadətə layiq ilah yoxdur” deyər və Allahdan başqa ibadət edilən şeyləri rədd edərsə malı və canı haram olar. Hesabı da Allaha aiddir.”
(Muslim: İman: 8.)

İnsanlar İslama ilk öncə dəvət edilərək, onlardan bu kəlməni söyləmələri istənilir. Nəbi (səlləllahu əleyhi və səlləm) Muaz bin Cəbəli ra Yəmənə göndərərkən ona belə dedi:
“Sən kitab əhli olan bir qövmə gedirsən, onları ilk olaraq Allahdan başqa heç bir ilah olmadığına dəvət et…”
(Buxari: Məğazi: 62, Muslim: İman: 7.)

—————
ləə iləhə illəllahin
fərdə və topluma təsiri
Salih bin Fauzan bin Abdullah əl-Fauzan.

Share Button
Tarix: 22.03.2008 | Oxunma sayı: 948 baxış