Səhabələr Rəsulullahdan (sav) Dəccalın yer üzündə qalma müddəti barədə soruşub deyirlər: “O nə qədər yerdə qalacaqdır?” Peyğəmbər (sav)belə cavab verir: “Qırx gün. Bir gün bir ilə, bir gün bir aya, bir gün bir həftəyə, başqa günlər isə adi günlərə bərabərdir”. Səhabələr yenə soruşurlar: “Yə Rəsulullah! Həmən bir ilə bərabər gündə bir günlük namaz bəsdirmi?”. O deyir: “Yox! Onun miqdarını müəyyən etməyin”. Müslim bu hədisi öz “Səhih” əsərində və Əbu Davudun “Sünən” əsərində ən-Nəvvas bin Səmana istinadən verirlər.
(Müslim «Səhih», 18/50-57, 2937 saylı hədis)

Peyğəmbər (sa) səhabələrin bir günlük beş namazın bir il, bir ay və yaxud bir həftə kimi olan günlərə aid edilməsi barədə verilən sualın cavabından aydın olur ki, bu günlər həqiqətən bir il, bir ay və ya bir həftə olur. Bu realdır. Məcazi deyildir.

DƏCCALIN ZAHIR OLDUĞU YER
Dəccal şərqdə fars məmləkətlərində meydana gəlir. Bu yerə Xorasan deyilir. Ət-Tirmizinin, İbn Macənin, əl-Hakimin, Əhmədin və əz-Ziyanın Əbu Bəkr əs-Siddiqdən rəvayət etdikləri hədis: “Rəsulullah (sav) bizə deyirdi: “Dəccal şərq ölkəsində meydana gələcəkdir. Ora Xorasan deyilir. Abırsız və həyasını itirmiş adamlar ona qoşulacaqlar”.
(«Silsilət əl-Əhadis əs-səhihə», 4/122, hədis: 1591. Əl-Hakim onu səhih hesab etmişdir, Ət-Tirmizi «Camiə», 6/495)
Dəccalın müsəlmanlara təsiri İraqla Şam sərhədinə gələndə göstəriləcəkdir. Müslimin “Səhih”ində ən-Nəvvas bin Səmanın bu hədisi verilir: “…O, Şamla İraq arasında yerləşən bir yerdə meydana gələcəkdir. Sağına da, soluna da öz fitnə-fəsadını yayacaqdır…”.
(Müslim, “Səhih”. “Fitnələr” kitabı. Dəccalın zikri fəsli. 18/50-57, hədis: 2937)

Dəccalın ardıcılları
Təkgöz və yalançı Məsih Dəccal yəhudilərin gözlədiyi hökmdardır ki, dünyanı idarə etməlidir. Əhmədin “Müsnəd” əsərində Osman bin Əbul Asdan bu hədisi verir: “Peyğəmbər (sav) demişdir: “Dəccala ən çox yəhudilər və qadınlar tabe olacaqlar”.
(Əhməd “Müsnəd” 4/216-217)
Ənəs bin Ma¬likdən Müslim “Səhih”də bu hədisi verir: “Peyğəmbər (sav) demişdir: “İsfahan yəhudilərindən 70 min nəfəri Dəccala itaət edəcəklər. Onların əyinlərində yaşıl mantiyalar (plaşlar) olacaqdır”.
(Müslim. “Fitnələr” kitabı. Dəccal barədə hədislər. 18/68, hədis: 2944)
Əbu Nueym qeyd edir ki, İsfahan kəndlərindən birində yəhudilər yaşadığı üçün ora “Yəhudiyyə” adlandırılırdı. Onlar burada Abbasi xəlifəsi Mehdi bin əl-Mənsur dövründə Misir əmiri Əyyub bin Ziyadın hakim olmasına qədər yaşamışlar. Sonradan burada müsəlmanlar yaşayırlar. Az miqdarda yəhudi qalmışdır. (Ən gözəl növlərin işıqları. 2/107).
Yəhudilərdə Dəccalın adı Məsih bin Davuddur. Onlar iddia edirlər ki, axır zamanda o, zühur edəcəkdir. Onun hakimiyyəti qurunu da, dənizləri də əhatə edəcəkdir. Çaylar da onun hökmü ilə axacaqdır. Onlar iddia edirlər ki, bu Allahın ayələrindən (hökmlərindən) biridir ki, hakimiyyəti yəhudilərə qaytarır. (Ən gözəl növlərin işıqları. 2/107). Yəhudilər bu iddiaları ilə yalan deyirlər. Bu yalan və zəlalət Məsihidir. Hidayət Məsihi isə Məryəm oğlu İsadır. O, yalançı Məsih Dəccalı və həmçinin onun əsasən yəhudilərdən ibarət olan ardıcıllarını qətlə yetirəcəkdir.

MƏDINƏ VƏ MƏKKƏNIN DƏCCALDAN QORUNMASI.
Dəccal Mədinə əl-Münəvvərəyə yönələcək. Lakin ora daxil ola bilməyəcək. Çünki Allah təala Məkkə və Mədinəni Dəccaldan və taundan qorumuş və onların mühafizəsini mələklərə tapşırmışdır. İmam əl-Buxari Əbu Hüreyrədən bu hədisi verir: “Mədinənin qapı larında mələklər durmuşlar. Ora nə taun, nə də Dəccal girə bilər”.
(əl-Buxari, “Səhih”. “Fitnələr” kitabı. Dəccalın Mədinəyə daxil olması fəsli. «Fəth əl-Bari», 13/96)
İmam əl-Buxari həmçinin Ənəsdən bu hədisi rəvayət edir: “Mədinəyə Məsihin qorxusu daxil ola bilməz. Həmən gün şəhərin yeddi qapısı olacaq, hər qapıda iki mələk duracaqdır”.
(əl-Buxari “Səhih”. “Fitnələr” kitabı. Dəccalın zikri fəsli. «Fəth əl-Bari», 13/96)
Ət-Tirmizinin “Səhih” və Əhmədin “Müsnəd” əsərlərində Əbu Hüreyrənin bu hədisi verilir: “Məsih şərq tərəfdən gəlir, məqsədi Mədinəyə daxil olmaqdır. Uhudun arxa tərəfinə çatanda mələklər ona arxadan çatacaqlar və üzünə zərbə endirəcəklər. Ona Şama çatana qədər də zərbə vurulacaq. Orada qətlə yetiriləcəkdir, orada öldürüləcəkdir”(«Silsilət əl-Əhadis əs-səhihə», 4/372, hədis: 1771)Ət-Tirmizi demişdir: “Səhih hədisdir”.
Müslimin və əl-Buxarinin “Səhih” əsərlərində Ənəsdən bu hədis verilir: “Rəsulullah (sav) demişdir: “Elə bir yer yoxdur ki, Dəccal ora gəlməsin. Elə bir qapı yoxdur, orada mələklər gözətçi olsunlar. Dəccal quru bir yerdə oturacaqdır. O, Mədinə əhalisini üç dəfə qorxudacaqdır. Bu zaman bütün kafir və münafiqlər Dəccalın görüşünə gedəcəkdir”.
(Səhihul Camii, 5/99, hədis: 5306)
İbn Macənin “Sünən”, İbn Xuzeymənin “Səhih” və əl-Hakimin “Müstədrək” əsərlərində Əbu İmamənin bu hədisi verilir: “Peyğəmbər (sav) demişdir: “Yer üzündə elə bir yer yoxdur ki, Dəccal orada olmasın. Yalnız Məkkə və Mədinədən başqa. Elə bir şəhər qapısı yoxdur ki, onda mələklər əldə qılınc dursunlar. Dəccal Məkkə və Mədinə arasında dayanacaqdır. Üç dəfə Mədinə əhalisinə təsir etməyə çalışacaqdır. Onun görüşünə yalnız münafiq kişi və qadınlar gedəcəklər. Hər hansı bir xəbis olan bu şəhərdən uzaqdır. O gün nicat günü adlanacaqdır”. Soruşurlar: “Həmən gün ərəblər harada olacaqdır?”. Deyir: “Onlar sayca çox az olacaqdır…”.
(«Səhih əl-camiis sağir», 6/275, hədis: 7753)

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 22.11.2007 | Oxunma sayı: 1. 197 baxış