Dəccalın zahir olduğu dövrdə müsəlmanların vəziyyəti.

Dəccal zahir olana qədər müsəlmanlar öz şan-şöhrəti, qüvvət və əzəməti ilə seçiləcəklər. Onun zahir olunması, görünür bu qüvvət və əzəmətə üstün gəlmək məqsədini daşıyacaqdır. Bu dövrdə müsəlmanlar xaçpərəstlərin bir hissəsi ilə sülhə gələrək, birləşib birlikdə ümumi düşmənlə (rumluların qalan hissəsi) vuruşacaq və qalib gələcəklər.

Bundan sonra müsəlmanlarla xaçpərəstlər arasında müharibə olacaqdır. Əbu Davudun hədisində deyilir: “Peyğəmbər (sav) deyirdi: “Rumlularla sülhə gələcəksiniz və siz birlikdə arxanızda olan düşmənlə vuruşacaqsınız. Qalib gələcəksiniz, qənimət ələ keçirəcəksiniz, sülhə gələcəksiniz və döyüşdən qayıdandan sonra ara qarışacaq. Təpəyə çıxan bir xristian xaçı qaldırıb deyəcək: “Xaç qalib gəldi!”. Müsəlmanlardan biri qəzəblənib xaçı vurub salacaqdır. Bundan sonra rumlular çəkilib qanlı döyüşə hazırlaşacaqlar”. Bəziləri əlavə edib deyirlər: “Müsəlmanlar silaha əl atacaqlar və qətlə yetiriləcəklər. Allah bu dəstəyə şəhidlik kəraməti bəxş edəcəkdir”.
(«Mişkatul məsabih», 3/18. Sayı 5428. Əl-Əlbaninin fikrincə səhih hədisdir, Əbu Davud 2/425)

Sən müsəlmanların həmən vaxt güc və qüdrətindən xəbərdarsan. Onlar hərbi yürüşlərə çıxır, qələbə çalır, qənimət ələ keçirib sağ-salamat öz evlərinə qayıdırlar. Onların öz dininə bağlılığından da xəbərdarsan. Buna görə də bir xristian xaçını qaldırıb müsəlmanlarla birlikdə əldə edilən qələbənin bu xaçın sayəsində mümkün olduğunu iddia etdikdə bir müsəlman öz dininin qeyrətini çəkərək xaçı vurub sındırır. Bu mövqeydə yerləşən bir dəstə müsəlman silaha sarılmağa məcbur olur, az saylı olsalar da rumlularla vuruşurlar. Peyğəmbər (sav) onların şəhid olması barədə şəhadət verir, Allahın onlara bu kəraməti bəxş etdiyini bildirir. Bu rumluların xəyanəti idi. Bundan sonra baş verən hadisələr qanlı döyüşə səbəb olur.

QANLI DÖYÜŞ (MƏLHƏMƏ). KONSTANTİNOPOLUN FƏTHİ
Məlhəmə (qanlı döyüş) – müsəlmanlarla xristianlar arasında baş verən son dərəcə böyük və dəhşətli bir döyüşdür. Peyğəmbərin hədisləri göstərir ki, rumlular axır zamanda sayca ən böyük millət olacaqlar. Əhmədin “Müsnəd” və Müslimin “Səhih” əsərlərində Peyğəmbərin (sav) bu hədisi verilir: “Son saat baş verəndə rumlular sayca ən çox olacaqlar”.
(Sahihul Cami əs-sağir”, 3/51)

Bu döyüşün səbəbi yuxarıdakı hədisdə bəhs edilən hadisədir. Bu döyüşdən, onun dəhşətlərindən, bu döyüş ərzində müsəlmanların səbrindən, dözümündən bəhs edən hədislər çoxdur. Son qələbə müsəlmanların olacaqdır. Qeyd edilmişdir ki, müsəlmanların sıralarında İslamı qəbul edən və sədaqətli bəndə olan çox saylı keçmiş xristianlar da vardır. Müslimin “Səhih” əsərində Əbu Hüreyrənin bu hədisi verilir: “Rəsulullah (sav) demişdir: “Son saat, rumlular Əhmaq və ya Dəbiqə (Suriyanın Hələb şəhərinin ətraflarına) çatmayınca baş verməyəcəkdir. Mədinədən onlara qarşı bir ordu çıxacaqdır. Bu orduda o dövrün ən yaxşı adamları toplaşacaqdır. Ordular düzüləndə rumlular deyəcəklər: “Qoyun biz, bizi söyənlərlə döyüşək”. Müsəlmanlar: “Yox, Allaha and olsun ki, qardaşlarımızı sizinlə tək qoymarıq” – deyib onlarla vuruşacaqlar. Onların üçdə biri məğlub ediləcək, amma Allaha tövbə etməzlər. Allahın dərgahında ən yaxşı şəhidlərdən də üçdə biri qətlə yetiriləcəkdir. Yerdə qalan üçdə biri qalib gələcək və Konstantinopolu fəth edəcəkdir. (Bu fateh Məhəmmədin fəthindən başqa bir fəthdir). Müsəlmanların qənimətləri bölüşdürməklə başları qarışacaq, qılınclarını zeytun ağacından asacaqlar. Bu zaman Şeytan deyəcək: “Məsih özünü sizin evinizə və ailənizə xələf etmişdir”. Onlar aldanıb geri çəkiləcəklər. Onlar Şama gəlib çatanda rumlular döyüşə hazırlaşacaqlar. Namaza duranda İsa bin Məryəm (sav) nazil olacaq və imamın arxasında olacaqdır. Allahın düşməni duz suda əridiyi kimi əriyib yox olacaqdır. Əriməsə də məhv olacaqdır. Allah onu İsanın əli ilə öldürəcəkdir. Məsih Dəccalı İsa bin Məryəm nizə ilə öldürəcəkdir”.
(Müslim. “Fitnələr” kitabı. Konstantinopolun fəthi fəsli, 18/17, hədis: 2897)
Rəsulullah (sav) başqa bir hədisdə də bu döyüşün dəhşətlərindən, müsəlmanların sıralarında döyüşən fədailərdən danışır. “…o zaman çox şiddətli bir döyüş baş verəcəkdir. Müsəlmanlar bu döyüşdə ya qələbə, ya da ki, ölüm şərtini qoyacaqlar. Gecə düşənə qədər döyüşəcəklər. Hər iki tərəfdən ölənlər olacaqdır. Heç kəs qalib olmayacaqdır. Qələbə şərti itəcəkdir. Bundan sonra müsəlmanlar ölüm şərtini irəli sürəcəklər. Döyüş yenidən qızışacaq və axşama kimi davam edəcəkdir. Yenə də qurbanlar olacaqdır. Qələbə isə hələ də qazanılmayacaqdır. Şərt yenə də itir. Dördüncü gün qalan müsəlmanlar da döyüşlərə qoşulacaqdır. Allah onlara da məğlubiyyət qismət edər. Çox şiddətli döyüş baş verər. Nəticədə çoxlu adam öldürülər. Belə döyüş nə görmüşdük, nə də ki, görürük. Quşlar cənazələri didərlər. Bir nəsildən 100 nəfər olar, yalnız biri qalar. Hansı qənimətə sevinəsən? Hansı mirası bölüşdürəsən?
Onlar bu halda ikən daha böyük bir bəla ilə üzləşərlər. Onlar hay-küy eşidərlər və görərlər ki, Dəccal onların övladlarının üstündədir. Onlar əllərində olanları atıb nərə çəkərək irəliyə onlarla atlıdan ibarət dəstələr göndərərlər. Peyğəmbər (sav) dedi: “Mən onların adlarını, atalarının adlarını, atlarının rəngini bilirəm. Onlar həmin gün yer üzünün ən yaxşı süvariləri olacaqlar və yaxud ən yaxşı süvarilərindəndirlər”.
(Bu hədisi Abdulla bin Məsuddan Yəsir bin Cabir rəvayət etmişdir. Müslim “Səhih” əsəri. “Fitnələr” kitabı. 18/19-20, hədis: 2899)
1 – Alimlərin fikrincə bu şəhər, Rəsulullah (sav) onun adını çəkməsə də Konstantinopoldur. Lakin mənim fikrimcə bu şəhər, ola bilsin ki, İtaliyanın Venetsiya (Bunduqiyyə) şəhəridir. Bu şəhərdə evlərin böyük əksəriyyəti dənizin içində tikilmişdir, başqa hissəsi qurudadır. Mən hər iki şəhərdə olarkən, onları diqqətlə öyrənmişəm və belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, Bunduqiyyə hədisdə deyilənə daha çox yaxındır. Haqqı Allah bilir. (Müəllifin qeydi).
2 – Şərhçi ən-Nəvəvi Müslimə (18/35) şərhində yazır: “Müslimin “Səhih” əsərinin bütün variantlarında İshaq övladları yəni əcəmlər deyilir. Lakin bir çoxlarının fikrincə, burada İsmayıl övladları (yəni ərəblər) nəzərdə tutulur. “Mən deyərdim ki, İnşaallah burada problem yoxdur. Bu bütün insanlara məxsusdur. Allah hakimiyyəti istədiyinə bəxş edir. Fateh Məhəmməd ən-Nəvəvidən, 300 il¬dən artıq bir müddətdən sonra Konstantinopolu fəth etdi. Onun əsgərlərinin böyük əksəriyyəti qeyri ərəblər idi. Belə bir hadisə təkrarlana bilər”. (Müəllifin qeydi).

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 24.10.2007 | Oxunma sayı: 1. 152 baxış