46-ci əlamət: yaltaqlığın yayılması və günahlardan çəkindirməkdən imtina.

Hüzeyfə ibn Əl-Yamən danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: “Mənim canım ovcunda olana and olsun! Ya siz xeyir əməllərə dəvət edəcəksiniz və çirkin hərəkətdən çəkindirəcəksiniz, ya da sizin hamınızın başına Allahın cəzası gələcək və siz Onu çağıracaqsınız, lakin O sizə cavab verməyəcək”.
(Əhməd və ət-Tirmizi. Əlbaniyə görə səhihdir. Bax: “Səhih əl-Çəmi əs-Saqir”, 7070.)

Əl-Həsən əl-Bəsri danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: “Bu ümmətin qiraətçiləri hökmdarların tərəfinə əyilməyənədək, əməlisaleh bəndələr fasiqləri tərifləməyənədək, ən pisləri ən yaxşılarını hörmətdən salmayanadək, bu ümmət Allahın əli, Onun mərhəməti altında olacaq. Amma bunlar baş verən kimi Mərhəmətli Allah öz əlini onların üzərindən çəkər və zalımlara onlara qalib olmağa imkan verər. Zalımlar onlara dəhşətli əzablar verəcəklər, onları yoxsulluq və səfalətə qərq edəcəklər, onların qəlbləri isə qorxu ilə dolacaq” (Əd-Dani).
Qeys ibn Əbu Həzim danışır ki, Əbu Bəkr minbərdə ikən dedi: “Ey insanlar! Mən görürəm ki, siz bu ayəni təfsir etmək istəyirsiniz:
«Ey iman gətirənlər. Siz öz hayınızda olun. Siz doğru yolu tutan zaman yolundan sapmış bir kimsə zərər verə bilməz sizə» (əl-Maidə, 105). Mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər (sav) deyib: “Həqiqətən, əgər insanlar onların arasında edilən günahları təshih etməsələr, tezliklə Allah bütün insanları cəzalandıracaq”.
(Əbu Davud, ət-Tirmizi və İbn Macə. Əlbaniyə görə səhihdir. Bax: “Silsilət əl-Əhadis əs-Səhihə”, c. 4, səh. 88-89.)

47-ci səkkizinci əlamət: müsəlmanların astrologiya ilə məşğul olması.

Təlha ibn Müsrif danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: “Həqiqətən, mən dünyanın sonu gəlməzdən qabaq mənim davamçılarımın başlarına üç şeyin gəlməsindən ehtiyat edirəm: ulduzlara inanmağın, qədərə inanmamağın və hökmdarların ədalətsizliyin”.
(Əd-Dani və başqaları. Əlbaniyə görə səhihdir. Bax: “Silsilət əl-Əhadis əs-Səhihə”, c. 3, səh. 118.)
İbn Abbas danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: “Kim astrologiyanın bir hissəsini öyrənmişdirsə, o kəs sehrbazlığın bir hissəsini öyrənmiş olur və biri nə qədər çox olsa, o biri də o qədər çox olar”. (Əhməd, Əbu Davud və İbn Macə).
Buradan məqsəd ulduz falı kimi batil inanclara inanmaq və bu batil inancla məşğul olmaqdır.

48-cu əlamət: namaza laqeydlik

Uca Allah deyib:
«Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar (Cəhənnəmdəki) Ğəyy dərəsinə düşəcəklər» ( Məryəm, 59).
Əbu əd-Dərda danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Mənim ardıcıllarımın məhrum olacaqları ilk şey, duada itaətkarlıq olacaq və vaxt gələcək ki, sən, itaətkarlıqla dua edən bir nəfər belə görməyəcəksən» (ət-Təbərani. Əlbaniyə görə səhihdir).
Əbu Zərr danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: «Həqiqətən, elə hökmdarlar olacaq ki, onlar namaza gecikəcəklər, amma sən namazı vaxtında qıl, sonra isə öz hökmdarının yanına get. Əgər sən onun namaz qılıb qurtardığını görsən, bilki sən artıq öz namazını qılmısan. Yox əgər qılmayıbsa, onda onunla birlikdə əlavə namaz qıl» (Müslim, Əhməd, ən-Nəsai).

49-ci əlamət: qadınların sayının artması və kişilərin sayının azalması.

Ənəs ibn Malik deyib: «Mən sizə özümdən başqa heç kəsin bilmədiyi bir hədis danışım. Mən, Allah Rəsulunun (sav) belə dediyini eşitmişəm: «Qiyamət saatının əlamətləri bunlardır: — dini biliklərin aradan çıxması, cahilliyin yayılması, zinakarlığın artması, qadınların sayının artması və kişilərin sayının azalması. İş o yerə çatacaq ki, əlli qadının bir ağası olacaq». (Buxari, Müslüm, ət-Tirmizi).
Peyğəmbər hər kişiyə əlli qadın düşəcəyini nəzərdə tutmurdu. Bu, ümumiyyətlə qadınların kişilərdən həddən artıq çox olacağını göstərən obrazlı bir ifadədir. Bunu Əbu Musa əl-Əşarinin hədisi də təsdiq edir. O deyirdi: «Kişi görəcək ki, onun dalınca qırx qadın gəlir, onların hər biri ona valeh olacaq» («Fəth əl-Bari», c. 1, səh. 179).
Qadınların sayının artmasına çoxsaylı müharibələr, oğlan uşaqlarının az doğulması və ya nə isə başqa bir şey səbəb ola bilər. Düzünü yalnız Allah bilir!

50-ci əlamət: Ərəbistan səhrasının bağlara çevrilməsi.

Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Ərəb torpağı yenidən çaylar axan otlağa çevrilməyənə qədər Qiyamət saatı qopmayacaq» (Müslüm).
Peyğəmbərin bu sözlərindən aydın olur ki, Əribistan səhrası vaxtı ilə üzərində çaylar axan yaşıl bağ olub. Geoloqlar təsdiq edirlər ki, böyük buzlaşma dövründə bu həqiqətən belə idi. Amma mömin müsəlmanlar, həmçinin ona da inanırlar ki, Ərəbistan yenidən çiçəkli bir bağa çevriləcək və bu gün müsəlmanların çoxu bu möcüzəli çevrilmənin başlanmasının şahididirlər.

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 18.10.2007 | Oxunma sayı: 1. 136 baxış