31-ci əlamət: zəlzələlərin tez-tez baş verməsi.

Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Qiyamət saatından qabaq tez-tez zəlzələ baş verəcək» (Buxari).
Bu zəlzələlər hətta müsəlmanların yaşadıqları ölkələrdə də baş verir, baxmayaraq ki, Allah, Özündən qorxan müsəlmanlara təbii fəlakət göndərməyəcəyini vəd etmişdi. Saubanın uzun hədisində deyilirdi ki, Allah öz Rəsuluna belə deyib: «Ya Məhəmməd! Əgər Mən nə isə etmək istəsəm, buna heç nə mane ola bilməz. Mən sənin ümmətinə, onun üzərinə kütləvi fəlakət və yalnız öz sıralarında olanlardan başqa, xarici düşmən göndərərək onu məhv etməyəcəyimə vəd verdim və o hətta bütün qonşu vilayətlər üstünə hücum çəksələr belə, bütöv qalacaq, amma bu onların bir-birini əsir edib məhv edəcəklərinə qədər davam edəcək» (Müslüm).
Zəlzələ Misirdə, Özbəkistanda, Əfqanıstanda, İranda, Türkiyədə minlərlə həyata son qoydu. Müsəlmanların özünə gəlib, Allahın haqq dininə qayıdaraq Ona səmimi və düzgün ibadət etməyin vaxtı gəlib çatmayıbmı?!!

32-ci əlamət: ticarətin genişlənməsi.

Abdullah ibn Məsud danışır ki, Peyğəmbər (sav) deyib: «Qiyamət saatından qabaq insanlar yalnız öz tanışları ilə salamlaşacaq və ticarətlə geniş məşğul olacaqlar. Hətta qadınlar da öz ərləri ilə birgə alver edəcəklər».
(Buxari, Müslüm, Əhməd, Əbu Davud)

Əmr ibn Tuqlab danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Qiyamət saatının əlamətindən biri də va-dövlətin yayılması və çoxalması, həmçinin ticarətin yayılmasıdır».
(Təbəranin rəvayəti. Bax: «Fəth əl-Bari», c. 13, səh. 15)

Abdullah bin Amr danışır ki, Allahın Rəsulu  belə deyib: «Farslar və vizantiyalılar sizə tabe olandan sonra siz necə olacaqsınız?». Camaat deyir: «Biz Allahın əmrlərini yerinə yetirəcyik». Amma Peyğəmbər (sav) etiraz edir: «Güman ki, yox. Siz bir-birinizlə yarışa kirişəcək, bir-birinizə paxıllıq edib ədavət aparacaq və bir-birinizə nifrət edəcəksiniz. Siz mücahirlərin evlərinə yaxınlaşıb bir-birinizi güdəcəksiniz».(«Şərh Səhih Müslum», c. 16, səh. 134)

Fani dünya malına hədsiz hərislik imanın zəifləməsinə və müsəlmanlar arasında ziddiyyətlərə səbəb olacaq. Müsəlmanlar işləyib həyatları üçün lazım olanları qazanmalıdırlar, amma maddi rifah zəruri tələbat qədər olmalı, həyatın məqsədinə çevrilməməlidir. Məhz buna görə Məhəmməd Peyğəmbər (sav) belə deyib: «Allaha and olsun ki, mən sizin kasıb olmağınızdan qorxmuram. Mən ondan qorxuram ki, dünyanın nemətləri sizin qarşınızda sizdən əvvəlkilərin qarşısına sərilən kimi sərilsin. Bax onda siz sələfləriniz kimi bir-birinizlə bəhsə çıxacaqsınız və bu onları məhv edən kimi sizi də tələf edəcək» (Buxari, Müslüm).

33-cü əlamət: müvəffəqiyyətsizliklərin, iflasa uğramaların və
pozğunluqların çoxalması

Aişə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Dünyanın sonuna yaxın mənim ardıcıllarım müvəffəqiyyətsizliklərə, iflasa və eybəcərliklərə məruz qalacaqlar. Aişə soruşur: «Ey Allahın Rəsulu! Məgər biz, aramızda möminlər olsa belə, məhv olacağıq? O cavab verir: «Bəli. Alçaqlıq və xainlik yayılsa, bu baş verəcək» (ət-Tirmizi. Əlbaniyə görə səhihdir).
Abdullah ibn Əmr danışır ki, o, Peyğəmbərin 9sav) belə dediyini eşidib: «Mənim ardıcıllarımdan bəziləri eybəcərlərə çevriləcək və ya göydən daşqalaq olacaqlar. Bunlar dinə düşmən və qəzavü-qədərə inanmayanlar olacaqlar» (Əhməd).
Əl-Kak ibn Xadradın arvadı Bakirə, Allah Rəsulunun minbərdə olarkən belə dediyini danışır: «Siz mənim ordularımdan birini yerə batdığını eşidəndə Qiyamət saatını gözləyin(Əhməd. Əlbaniyə görə səhihdir. Bax: «Silsilət əl-Əhadis əs-səhihə», c. 3, səh. 340)
Həfsə Allah Rəsulunun (sav) belə dediyini danışır: «Ordu vuruşmaq üçün Kəbəyə tərəf gedəcək. Onlar boş sahədən keçəndə ordunun ortası yerin altına düşəcək. Yerdə qalanlar bir-birini köməyə çağıracaq, amma sonra onlar da yerin altına batacaq. Yalnız bir nəfər xilas olacaq ki, o da olanları insanlara danışacaq» (Müslim).
Günahkarların eybəcərləşməsinə gəldikdə isə, bunun həm hərfi, həm də məcazi mənaları ola bilər. Müqəddəs Quranda deyilir:

«Həqiqətdə siz bilirsiniz ki, içərinizdən bəzi kəslər şənbə günü ( Davud zamanında şənbə günü balıq ovunun qadağan edilməsi) haqqında olan əmrdən kənara çıxdılar. Biz də onlara: «(Zəlil və) həqir meymunlar olun!» — dedik» (əl-Bəqərə, 65).
İbn Abbas və digər təfsirçilərin çoxu hesab edirlər ki, ayədə barələrində danışılan yəhudilər həqiqətən meymunlara çevrilmişlər. Mücahid, Qatadə və Əbu əl-Əliyə kimi bəzi təfsirçilər isə sayırlar ki, burada söhbət yalnız mənəvi çevrilmədən gedir. İbn Kəsir və İbn Həcər isə birinci rəyə üstünlük veriblər.
Hər bir halda, Axirət günündən əvvəl insanlar mənəviyyatsızlıqları və pis əməlləri ilə seçiləcəklər ki, buna görə onlar hələ bu həyatda ikən cəzalandırılacaqlar. Allah günahkarların bəzilərini donuzlara və meymunlara çevirəcək ki, bu barədə əl-Əşarinin yuxarıda göstərdiyimiz hədisində danışılır.

34-cü əlamət: dindarların sayının azalması.

Abdullah ibn Əmr danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Allah yer üzündən bütün ləyaqətli insanları götürməyənə qədər və yerdə bircə avam adam belə qalmayana qədər Qiyamət saatı qopmayacaq. Onlar, xeyirxahlığa çağırmayacaq və günahlardan çəkindirməyəcəklər» (Əhməd, əl-Hakim).
Peyğəmbər (sav) ləyaqətli insan dedikdə — haqq dini təbliğ edənləri və xeyirxah insanları, avam dedikdə isə — günahkarları və cahilləri nəzərdə tuturdu.

35-ci əlamət: insanlar yalnız öz tanışları ilə salamlaşacaqlar.

İbn Məsud danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Qiyamət saatının əlamətlərindən biri də odur ki, insanlar yalnız tanışlıq xatirinə salamlaşacaqlar» (Əhməd).
Bizim zəmanəmizdə insanlar ehtiramdan və tərbiyəlilikdən o qədər uzaqlaşmışlar ki, əgər insan tanış olmadığı adamla salamlaşsa, onu qeyri-normal sayırlar. Amma bu, müsəlmanları hətta tanış olmayan insanlarla belə salamlaşmağa çağıran Məhəmməd Peyğəmbərin (sav) gözəl Sünnəsinə ziddir.
Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Siz imana gəlməyincə cənnətə girməyəcəksiniz, bir-birinizi sevməyənə qədər isə, imana gəlməyəcəksiniz. Sizə bir-birinizi sevməyin yolunu göstərimmi? Bir-birinizi «Əs-Salamu aleykum!» sözləri ilə salamlayın» (Müslüm).

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 22.08.2007 | Oxunma sayı: 1. 308 baxış