26-cı əlamət: bazarların yaxınlaşması.
Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «İğtişaş başlamayınca, yalan yayılmayınca və bazarlar yaxınlaşmayınca Qiyamət saatı qopmayacaq».
(Əhməd rəvayət edib)
Bu hədisinin də bir neçə şərhi var:
Birincisi: müxtəlif qitələrdə olan insanlar malların qiymətlərinin qalxıb-düşməsini tez bir zamanda öyrənirlər;
İkincisi: tacirlər və iş adamları öz mallarını tez bir zamanda, uzaq məsafələrə baxmayaraq, bir bazardan digərinə apara bilirlər;
Üçüncüsü: malların qiymətləri arasındakı fərq, hətta onların dünyanın müxtəlif yerlərində olmasına baxmayaraq çox böyük olmayacaq. Lakin keçmiş zamanlarda hətta ən böyük tacirlər belə, bunu edə bilmirdilər.

27-ci əlamət: müsəlmanların həqiqi islamdan uzaqlaşması

İbn Məsud danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: «İslam peyda olanda, qəribə görünürdü və elə bir vaxt gələcək ki, o yenə də elə qəribə olacaq. Tuba (Tuba — əbədilik, böyüklük, bolluq və Cənnətdə sair gözəl nemətlər) — qəribə görünənlər üçündür. “Ondan soruşdular: “Ey peyğəmbər! Onlar kimlərdir?” O cavab verdi: “Bütün insanlar əxlaqsızlıq içində olan zaman, onlar düzgün hərəkət edirlər».
(Tirmizi və İbn Macə. Əlbaniyə görə səhihdir. Bax: “əs-Sunan əl-Varidə fi əl-Fitən”, səh.144-145)

Sad ibn Əbu Vaqqas danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: «Həqiqətən, iman peyda olanda qəribə görünürdü və elə bir vaxt gələcək ki, o yenə də elə qəribə görünəcək. Tuba o zaman qəribə görünənlər üçündür. Hamı əxlaqsızlıq içində olan zaman onlar düzgün hərəkət edirlər. Əbu əl-Qasımın canı ovcunda olana and olsun ki, iman bu iki məscid arasında olan torpaqlara, ilan öz dəliyinə döndüyü kimi dönəcək».
(əd-Daninin rəvayəti. Əbu Hüreyrənin (Buxari və Müslim) və İbn Ömərin (Müslim) rəvayətləri ilə təsdiqlənir)

Bununla belə bu cür məlumatlar bədbinlik üçün əsas olmamalıdır, çünki Uca Allah islamın paklığının qeydinə qalmağı və Məhəmməd peyğəmbərin (sav) yolu ilə gedənlərə dəstək verməyi vəd edib.
Əbu Hüreyrə danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: “Həqiqətən, Allah hər yüz ildə bir dəfə bu ümmətə, onun dinini təzələndirmək üçün birini göndərir”.
(Əbu Davud və əd-Dani. Əlbaniyə görə səhihdir. Bax: “Silsilət əl-Əhadis əs-Səhihə”, 2/148.)

Saubandan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: “Mənim davamçılarımın bir hissəsi qalib gələrək həqiqətə riayət edəcəklər və onlara kömək etməkdən imtina edənlər mənim davamçılarıma Allahın əmri gəlməyincə heç cür ziyan verməzlər”.
(Müslim)

28-ci əlamət: müsəlmanlar arasında bütpərəstliyin yayılması.

Sauban danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Mənim ardıcıllarım bir-birinin üstünə qılınc qaldıranda, onlar artıq Axirət gününə qədər qınlarına girməyəcək. Axirət isə, mənim ardıcıllarımın nəsilləri bütpərəstlərə qoşulmayana qədər və onlara nadanlar başçılıq etməyənə qədər gəlməyəcək».
(Əbu Davud və Tirmizi. Əlbani səhihdir demişdir)

Əbu Hüreyrə danışır ki, Peyğəmbər (sav) delə deyib: «Duas qəbiləsinin qadınları Zül-Xələs bütünün ətrafına fırlanmağa başlamayınca Qiyamət saatı qopmayacaq».(Buxari və Müslim)

Məhəmməd Peyğəmbərin bu hədisi artıq həyata keçib. Bir neçə əsr bundan qabaq müsəlmanlar o dərəcədə küfrə batmışdılar ki, onlar bütpərəstlərin İslama qədər etdikləri kimi müxtəlif bütlərə ibadət etməyə başlamışdılar. Allahın Rəsulunun (sav) dövründə səhabələrin yüz əlli nəfərlik dəstəsi başda Cərir əl-Bəcəli olmaqla Peyğəm¬bərin əmri ilə bu bütləri dağıtdı.(Buxari. Bax: «Fəth əl-Bari», c. 8, səh. 70-71.)
Amma bir neçə əsrdən sonra özlərinə müsəlman deyən kafirlər yenidən Zül-Xələs bütünü bərpa etdilər. Bu, 1745-ci ilə qədər Nəcdin əmiri Abduləziz ibn Məhəmmədin bir dəstə mü¬səlmana həmin bütü ikinci dəfə dağıtmaq tapşırığı verməsinə qədər davam etmişdi. Bu büt Təbəldə (Məkkə ilə Yəmən arasında) yerləşirdi. Amma 1840-cı ildə kafir ərəblər onu üçüncü dəfə bərpa etdilər. Və yalnız XX-ci əsrin əvvəllərində, əmir Abdul Əziz ibn Abdur-Rəhmanın əmri ilə müsəlmanlar bütü qəti olaraq məhv etdilər.(«İthaf əl-Cəmaə», c. 1, səh. 522-533.)
Bu günün özündə də cahil müsəlmanlar arasında bütpərəstlik və çoxallahlılıq meyilləri hiss olunur. Mərkəzi Afrikada, Hindistanda və bəzi başqa ölkələrdə özlərini Məhəmməd Peyğəmbərin (sav) ardıcılları adlandıran insanlar qəbrlərə və dünyalarını dəyişmiş övliyalara sitayiş edirlər. İnsanlar ölülərdən gömək istəyir, onları özləriylə Allah arasında vasitəçi hesab edib onların qəbrlərinin ətrafına fırlanır, onları gül-çiçək səpilmiş mavzoleyə çevirir və bununla müsəlman dinin əsaslarına zərbə vururlar. Bu, Məhəmməd Peyğəmbərin (sav) çəkindirdiyi əməllərdəndir və hər bir müsəlman bunu başa düşməli və Allahın hökmlərinə tabe olmalıdır. Uca Allah deyib:

«Şübhəsiz ki, (bütün) məscidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin!» (əl-Cinn, 18).
Uca Allah Peyğəmbərə həmçinin belə buyurub:
«(Ya Peyğəmbər!) De: «Mən yalnız öz Rəbbimə ibadət edirəm və heç kəsi Ona şərik qoşmuram» (əl-Cinn, 20).
Məhəmməd Peyğəmbər (sav) öz ardıcıllarının bütpərəstlərə çevriləcəyindən qor¬xaraq onları bu çirkin şeyə aparan əməllərdən çəkinməyə çağırırdı. Aişə deyir: «Ölümqabağı yanğı zamanı o, öz göynəyini üzünə çəkdi, bu onu incidəndə isə onu kənara çəkib dedi: «Öz peyğəmbərlərinin qəbrlərini məbədlərə çevirən yəhudilərə və xaçpərəstlərə Allahın lənəti olsun!». O bizi onların etdiklərindən çəkindirirdi. Əgər bu olmasaydı onu açıq yerdə dəfn edərdilər. Amma bu belə olmadı, ona görə ki, Peyğəmbər (sav) öz qəbrinin məscidə çevriləcəyindən qorxurdu» (Buxari və Müslim).
Məhəmməd Peyğəmbər, həmçinin müsəlmanların öz sələflərinin — yəhudilərin və xaçpərəstlərin yolları ilə gedəcəklərindən qorxurdu. Əbu Hüreyrə danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: «Mənim ardıcıllarım addımbaaddım öz sələflərinin yolu ilə getməyincə Qiyamət saatı qopmayacaq». Ondan soruşurlar: «Ey Allahın Rəsulu! Farsların və rumluların yolu ilə?». O, cavab verir: «Bəs kimin?» (Buxari).
Əbu Saidin rəvayətinə görə, ondan soruşublar: «Ey Allahın Rəsulu! Yəhudilərin və xaçpərəstlərin yolu ilə?» (Buxari, Müslüm).
Möminlər çoxallahlığın və bütpərəstliyin istənilən təzahürlərindən çəkinməlidirlər. Onlar İslama zidd olan heç bir kommunist, sosialist, şovinist və sair partiya və cərəyanlara üzv olmamalı, Tanrının qanunlarından imtina etməməli, dünyasını dəyişmiş möminləri özləri ilə Allah arasında vasitəçiyə çevirməməli, alimləri ilahiləşdirib onların Allahın qanunlarına zidd olan fətvalarına kor-koranə tabe olmamalıdır. Bütün bunlar İslam dini ilə heç bir əlaqəsi olmayan yanlışlıqlardır.
Müaviyə danışır ki, Allahın Rəsulu 9sav) belə deyib: «Həqiqətən, sizdən əvvəl olan insanlar yetmiş iki məzhəbə bölünmüşdülər. Bu ümmət yetmiş üç məzhəbə bölünəcək ki, onların yetmiş ikisi cəhənnəmə və yalnız biri cənnnətə düşəcək. Bu — camaadır. Mənim ardıcıllarım arasında öz səhv baxışlarına itin öz sahibinə göstərdiyi sədaqət kimi sadiq qalanlar olacaq.
(Əbu Davud. Əlbaniyə görə səhihdir)
Amma bütövlükdə müsəlman icması heç vaxt yanlışlıqlara qapılmayacaq. Sauban, Allah Rəsulunun (sav) belə dediyini söyləyir: «Mənim ardıcıllarımın bir hissəsi hər zaman həqiqəti müdafiə edəcək və qalib gələcəkdir. Onları köməksiz qoyanlar onlara ziyan vura bilməyəcəklər. Və hətta Allahın hökmü həyata keçən zamanda da (yəni Qiyamət günü) onlar düzgün yolda olacaqlar».(Müslüm, ət-Tirmizi və İbn Macə.)

29-cu əlamət: saç və saqqal üçün qara rəngdən istifadə edilməsi.

İbn Abbas danışır ki, Allahın Rəsulu  deyib: «Axirət günündən əvvəl saqqalları göyərçin zobuna oxşayan insanlar olacaq və onlar öz saqqallarını qara rənglə boyayacaqlar. Onlar, hətta cənnətin xoş ətrini belə hiss etməyəcəklər».(Əhməd, Əbu Davud, Nəsai. Əlbaniyə görə səhihdir)

Amma qeyd etmək lazımdır ki, saçları başqa rəngə boyamaq qadağan edilməyib, hətta kişilər üçün belə. Cabir ibn Abdullah danışırdı ki, Məkkənin fəthi zamanı Əbu Kuhafu Peyğəmbərin 9sav) yanına gətirirlər. Onun saqqalı təmamilə ağ idi və Allahın Rəsulu (sav) dedi: «Onun saqqalını boyayın, amma qara rəngdən çəkinin» (Müslüm).

30-cu əlamət: tamahkarlığın yayılması

Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Zaman sürətlənəcək, dini biliklər yox olacaq, tamahkarlıq yayılacaq, iğtişaş düşəgək və fəlakət başlanacaq». Ondan soruşurlar: «Bu nə fəlakətdir?». O, cavab verir: «Qətl».(Buxari, Müslüm, Əhməd, Əbu Davud.)

Əbu Hüreyrə deyir: «Qiyamət saatının əlamətlərindən biri də tamahkarlığın çoxalmasıdır». (Təbəranin rəvayəti. Bax: «Fəth əl-Bari», c. 13, səh. 15)

Cabir ibn Abdullah danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Ədalətsizlikdən çəkinin, ona görə ki, o, Axirət günündə zülmətə çevriləcək. Həmçinin tamahkarlıqdan da uzaq durun, ona görə ki, o, sizdən əvvəlkiləri məhf etdi. Tamahkarlıq, onların qan tökməsinə və qadağan olunmuşların icazə verilməsinə səbəb oldu» (Müslüm).
Qadi İyad deyib: «Bəziləri elə hesab edirlər ki, qan tökülməsinə səbəb olduğu üçün tamahkarlıq insanları bu həyatda məhv edib. Digərləri elə hesab edirlər ki, bu, onları gələcək həyatda məhv edəcək və bu fikir əvvəlkindən yaxşıdır. Üçüncülər sayırlar ki, tamahkarlıq insanları həm bu, həm də gələcək həyatda məhv edib».

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 21.08.2007 | Oxunma sayı: 1. 255 baxış