22-ci əlamət: valideylərə hörmətsizlik
Cəbrayıl haqqında məlum hədisdə Allahın Rəsulunun (sav) belə dediyi xəbər verilir: «Kəniz qız öz xanımını doğacaq, lüt və evsiz-eşiksiz dəvə otaranlar isə hündür binalar tikməkdə bəhsə çıxacaqlar».(Buxari və Müslim)

Bu hədisin bir neçə təfsiri var.
Əl-Xattabi yazır: «Bu, o deməkdir ki, İslam sürətlə yayılacaq, onun ardıcılları isə bütpərəstlərin torpaqlarını zəbt edib uşaqlarını əsir götürəcəklər. Əsir edilmiş kənizlərdən də uşaqlar doğulacaq ki, onlar sahibləri kimi hüquqlara malik olacaqlar. Beləliklə, qul öz ağasını doğacaq».(Maalim əs-Sünən», c. 7, səh. 67)
Amma İbn Kəsir və İbn Həcər bununla razılaşmayıblar. İbn Həcər yazır: «Bütpərəstlərin ərazilərinin işğalı və onların uşaqlarının əsir alınması artıq İslamın yayılmasının ilk illərində baş verirdi. Hədisdə isə Qiyamət günü ərəfəsində baş verəcək hadisələr göstərilir».(Fəth əl-Bari», 1/122)
İkinci təfsirə görə ağalarr qullarını satacaq, onlardan olan uşaqlar böyüdükdə isə onlar da özlərinə qul alacaqlar və bu zaman onların öz anaları olduqlarını bilməyəcəklər.
Üçüncü təfsirə görə uşaqlar öz valideynlərinə ağanın öz quluna yanaşdığı kimi münasibət bəsləyəcəklər. Onlar valideynlərini döyüb və söyərək öz qullarına çevirəcəklər. İbn Həcər məhz bu təfsirə üstünlük verir.

23-cü əlamət: qətllərin çoxalması.
Əbu Musa əl-Əşari danışır ki, Peyğəmbər (SAV) belə deyib: «Axirət günü ərəfəsində xarc başlanacaq». Ondan soruşurlar: «Xarc nə deməkdir?» O dedi: «Qətl». İnsanlar soruşurlar: «Məgər onlar biz öldürdüyümüzdən çox öldürəcəklər? Biz ildə yetmiş mindən çox adam öldürürük». Peyğəmbər (sav))dedi: «Bu, çoxallahlılarla vuruş olmayacaq. Siz bir-birinizi öldürəcəksiniz». Adamlar soruşurlar: «Biz nə etdiyimizi biləcəyikmi?». O, cavab verdi: «O dövrdə insanların çoxu sağlam düşüncəsini itirəcək və çox az adam buna düçar olmayacaq. Bir çoxları elə hesab edəcək ki, haqlıdır, amma əslində onlar həqiqətdən çox uzaq olacaqlar».(Əhməd, İbn Macə. Əlbaniyə görə səhihdir)
Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Ruhum əlində Olana and içirəm ki, ölən nə üçün öldüyünü, öldürən isə nə üçün öldürdüyünü bilmədiyi zəmanə gəlməyincə Axirət başlamayacaq». Ondan soruşurlar: «Bəs bu necə baş verəcək?» O dedi: «Bu elə qətllər olacaq ki, həm ölən, həm də öldürən cəhənnəmə düşəcək».(Müslim)
Əbu Burda söyləyir ki, bir dəfə o, bazarda olarkən gördüyündən çox təəccüblənir. Atası Peyğəmbərin (sav) səhabələrindən olan Mədinə sakinlərndən biri ondan soruşur: «Əbu Burda, sən nəyə belə təəccüblənirsən?» O, cavab verir: «Mən eyni dinə qulluq edən, eyni peyğəmbərə inanan, eyni həqiqətə çağıran, eyni dəlillərə əsaslanan və bir düşmənlə vuruşan insanların bir-birini öldürmələrinə təəccüblənirəm». O dedi: «Buna təəccüblənmə! Mənim atam Allahın Rəsulunun (sav) belə dediyini eşitmişdi: «Mənim ardıcıllarım əhf olunacaqlar. Gələcək həyatda onlar sorğu-suala çəkilməyəcək və cəzalandrılmayacaqlar, ona görə ki, onların cəzası qətllər, zəlzələlər və hərislik olacaq».(əl-Hakim və əz-Zəhəbi. Əlbaniyə görə səhihdir)
Əl-Əşarinin rəvayətində isə, Allahın Rəsulu ()sav) belə deyib: «Mənim ardıcıllarım məhv olunacaqlar. Onlar gələcək həyatlarında cəzalandrılmayacaqlar, amma fani dünyada onların cəzaları var. Bu — qətllər, narahatçılıq və zəlzələlərdir».(Əhməd. Əlbaniyə görə səhihdir. Bax: “Silsilət əl-Əhadis əs-Səhihə”, c. 2, səh. 684)

24-cü əlamət: qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi və
qonşulara hörmətizlik
Abdullah ibn Əmr danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Ədəbsizlik, həyasızlıq, qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi və qonşulara hörmətsizlik yayılmayana qədər Qiyamət saatı qopmayacaq» (Əhməd).
İndi biz Məhəmməd Peyğəmbərin (sav) vaxtı ilə xəbərdar etdiklərinin baş verməsinin şahidi oluruq. İnsanlar kobud və daş ürəkli olublar. Onlar heç də bütün qohumlarını tanımayıb, qonşularının hamısı ilə istiqanlı deyillər. Amma mömin müsəlmanların arasında həmişə sülh və məhəbbət olub və məhz bu keyfiyyətlərinə görə onlar hər zaman seçilmişlər.
Cubeyr ibn Mutim danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Qohumluq əlaqələrini kəsən Cənnətə girməyəcək».(Buxari, Müslim, Əhməd, Əbu Davud, Tirmizi)
Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Qoy Allaha və Axirət gününə inanan öz qonşusunu incitməsin və qadınlarla yaxşı rəftar etsin».(Buxari)
İbn Ömər rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sav) delə deyib: «Cəbrayıl məni qonşuma yaxşılıq etməyə o qədər çağırdı ki, mən onun qonşumun varisi olacağını zənn etdim».(Buxari, Müslim, Əhməd, Əbu Davud, Tirmizi)

25-ci əlamət: vaxtın sürətlənməsi.
Ənəs danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Vaxt sürətlənməyənə qədər Qiyamət saatı qopmayacaq. İl aya, ay həftəyə, həfət günə oxşayacaq, gün saata, saat isə kösövün çürüməsinə bənzəyəcək».(Əhməd, Tirmizi. Əlbaniyə görə səhihdir)
Peyğəmbərimizin (sav) bu dediklərinin bir necə təfsiri var.
İbn Həcər, əl-Xəttabi və ibn əl-Əsir yazırlar ki, zaman tədricən öz bərəkətini itirəcək və bunun nəticəsində insanlar əvvəlki nəsillərin gün ərzində görə bildiklərini edib çatdıra bilməyəcəklər».(Fəth əl-Bari», 13/16; «Məalim əs-Sünən», 6/141-142; «Cəmii əl-Usul», 10/409)
İkinci təfsirə görə, Mehdinin hakimiyyəti dövründə insanlara elə gələcək ki, vaxt tez keçir. Bütün dünyada əminamanlıq, təhlükəsizlik və ədalət hökm sürəcək və məlumdur ki, yaxşı günlər tez gəlib keçir, yaman günlər isə həmişə uzun və əzablı görünür.(«Fəth əl-Bari», 13/16)
Seyid Sabiq və Hamud ət-Tuvecri hesab edirlər ki, Peyğəmbərin  sözlərində əlaqə və sürətli nəqliyyat vasitələrinin əmələ gələcəyi nəzərdə tutulur ki, onların köməyi ilə insanlar böyük məsafələrə informasiya ötürmək və tez bir zaman¬da uzun məsafələr qət etmək imkanı qazanacaqlar.(İthaf əl-Camaa», 1/497; «əl-Aqaid əl-İslamiyyə», səh. 247)
Bu göstərilən və deyilməyən digər təfsirlərin hamısı Məhəmməd Peyğəmbərin (sav) dediklərinin məcazi mənasına toxunur, amma Axirət günü onun peyğəmbərliyi hərfi mənada baş verəcək, ona körə ki, zaman həqiqətən sürətlənəcək.(Fəth əl-Bari», 13/17.)

Hazırlayan:
Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.08.2007 | Oxunma sayı: 1. 651 baxış