8-ci əlamət: Hicazda alovun əmələ gəlməsi.
Hicaz — Məkkə ilə Mədinə arasında yerləşən bir vilayətdir.
Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri (sav) delə deyib: «Hicazda ( Hicaz- Səudiyyə Ərəbistanında Məkkə və Mədinə arasında yerləşən ərazi).Busradakı dəvələrin boyunlarını işıqlandıran alov püskurməyinjə Qiyamət qopmayacaq». (Buxari və Müslim)
İmam ən-Nəvəvi demişdir: «Bizim zəmanəmizdə, dəqiq desək, hicrətin 654-cü ilində, Mədinənin yaxınlığında yerdən nəhəng alov püskürdü. Bu, şəhərin şərq tərəfində, Hirra deyilən yerdə baş verdi. Bu hadisə barəsində Şamın və digər yerlərin sakinləri bilirlər. Mən bu haqda hadisənin canlı şahidləri olmuş Mədinəlilərdən də eşitmişəm».
(«Şərh Səhih Müslüm» c. 18, səh. 28)

9-cu əlamət: müsəlman xilafətində təhlükəsizlik və əminamanlıq.
Əbu Hüreyrə, Peyğəmbərin (sav) belə dediyini rəvayət edir: «İraqdan Məkkəyə gedən süvari yalnız yolunu azacağından qorxana qədər Qiyamət qopmayacaq».(Hədisi Əhməd rəvayət edib, əl-Heysəmiyə görə səhihdir)
Pak və ədalətli xəlifələrin dövründə müsəlmanlar artıq bunun şahidi olmuşdular, amma bu daha bir dəfə İsanın yerə enəjəyi və Mehdinin hakimiyyəti dövründə olacaq.

10-cu əlamət: türklərlə döyüş.
Əbu Hüreyrə danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: “Müsəlmanlar türklərlə döyüşməyənə qədər, Qiyamət saatı qopmayajaq. Türklərin üzləri dəri ilə halqalanmış qalxanlara bənzəyir. Onların həm geyimləri, həm də ayaqqabıları yundandır”.
(Müslim)
Başqa bir rəvayətdə belə deyilir: “Siz yun ayaqqabılar geymiş millətlə döyüşməyənə qədər Qiyamət saatı qopmayajaq. Onlar ensiz gözləri, qırmızı üzləri, enli burunları və dəri ilə halqalanmış qalxanlara bənzər üzləri olan türklərdir”.(Buxari)
Hüdeyc danışır ki, Müaviyə ibn Əbu Süfyan öz vəlisindən məktub alan zaman, o, Müaviyənin yanında idi. Orada yazılırdı ki, müsəlmanlar türklərə hücum edib, onları qırıb, türklərə böyük xətər yetirib, çoxlu qənimət əldə etdilər. Bütün bunlar Müaviyəni çox hirsləndirdi və o, cavab olaraq aşağıdakı məzmunlu məktub yazmağı əmr etdi: “Sənin sözlərindən türklərin böyük itki verdiklərini və sənin onlardan zəngin qənimət ələ keçirdiyini anladım. Gələjəkdə sənin belə şeyləri təkrar elədiyin barədə eşitmək belə istəmirəm. Mənim icazəm olmadan onlarla döyüşlərə başlama”. Hüdeyc soruşdu: “Ey əmirəl-möminin! Niyə belə etdin?” Müaviyə cavab verdi: “Çünki mən eşitmişəm ki, peyğəmbər (sav) belə deyib: “Türklər ərəblərə yovşan bitən çöllərdə mütləq qalib gələcəklər”. Bax buna görə mən onlarla müharibə etmək istəmirəm”.(Əbu Yalə)
Müsəlmanlar uzun zaman türk qəbilələrdən uzaq dururdular, lakin türklər tədricən müsəlmanların etibarını qazanmağa başladılar. Əl-Mütasimin xilafəti zamanı isə türklər artıq müsəlman qoşununun böyük hissəsini təşkil edirdilər. Onların təsiri güclənir və bu da Səlcuqların və başqa türk qəbilələrinin yüksəlişinə gətirib çıxartdı. Müsəlman təqvimi ilə VII əsrdə monqollar Çingiz xanın rəhbərliyi ilə islam xilafətinə hücum etdilər. Hicrətin 656-cı ilində onlar Bağdadı dağıdıb, böyük kitabxanasını məhv edib, xəlifə Əl-Mütasimi öldürdülər. Bir neçə onillik ərzində monqollar müsəlman ölkələrini soymağa davam etdilər. Sonra bura Teymur Ləng soxuldu. O, müsəlman ölkələrini soyub, Dəməşqi tamamilə söküb yandırmışdı. Bir sözlə desək, türk istilaçıları müsəlmanlara böyük ziyan vurdular, lakin sonra onlar imana gəlib, islamın bayrağını yüksəklərə qaldırdılar. Onlar Konstantinopolu və başqa torpaqları fəth etdilər və bunun hesabına qüvvətli Osmanlı imperiyasını yaratdılar. Bu da XX əsrin əvvəlinədək islam dininin qalası oldu.

11-ci əlamət: inamın itməsi.
Əbu Hüreyrə, Peyğəmbərin (sav) belə dediyini söyləyir: «İnamın itdiyi zaman Qiyaməti gözləyin».(Buxari)
Hüzeyfə delə deyirdi: «Allahın Rəsulu (sav) bizə iki hədis danışdı, onlardan biri artıq baş verib və mən indi ikincini gözləyirəm. O deyib: «İnam və düzlük, insanların qəlblərində Quranı və Sünnəni biləndən sonra möhkəmlənəcək». O, həmçinin demişdi: «İnsan yatacaq, inam və düzlük isə azacıq onun qəlbini tərk edəcək. Yerində qalan isə yanıq izinə oxşayacaq. Gələn dəfə yatanda inam və düzlük yenə də onun qəlbindən gedəcək, qalan isə, ayağa çıxan suluğa oxşayacaq. Sən, onun dəri üzərində necə şişdiyini görürsən, amma onun içi boşdur. Elə gün gələcək ki, insanlar bir-biriylə alver edəcəklər, amma onların arasında inanılası adam olmayacaq. İnsanlar, qəlblərində, hətta ağırlığı bir istiot tozunun çəkisi qədər inamı olan adamlara pərəstiş edəcəklər» Sonra Hüzeyfə əlavə etdi: «Vaxt var idi ki, mənim üçün kimlə alver etməyimin əhəmiyyəti yox idi. Əgər bu müsəlman idisə, din onu fırıldaqçılıqdan çəkindirirdi. əgər o, xaçpərəst idisə, onu kələkdən hökmdar çəkindirirdi. Amma bu gün mən, onların hər ikisi ilə ticarət aparıram».
(Buxari)

12-ci əlamət: candarmaların və nəzarətçilərin sayının artması.
Əbu Ümamə danışır ki, Peyğəmbər 9sav) belə deyib: “Dünyanın sonu gəlməzdən əvvəl mənim ümmətimdə əllərində öküz quyruğuna oxşar qamçı olan kişilər peyda olacaq. Onlar səhər evlərindən çıxanda və axşam evlərinə qayıdanda Allah onlara qəzəblənəcək”.(Əhməd)

13-cü əlamət: dini biliklərin aradan çıxması və cəhalətin genişlənməsi.
Ənəs ibn Malik rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: «Qiyamət saatından qabaq elmi biliklər aradan çıxacaq, cəhalət, zinakarlıq, uyuşdurucu içkilərin qəbulu artacaq, qadınların sayı artıb kişilərin sayı azalacaq belə ki, əlli qadının bir ağası olacaq».(Buxari və Müslim)
Əmr ibn əl-As danışır ki, Peyğəmbərin (sav) belə dediyini eşidib: «Həqiqətən, Allah insanları birdən-birə elmsiz etmir, O, əvvəlcə onları alimsiz qoyur. Alimsiz qalan insanlar isə özlərinə biliksiz başçılar seçirlər. Onlardan soruşurlar, onlar isə müstəqil qərar qəbul edirlər. Nəticədə özləri də azır, başqalarını da düz yoldan çıxarırlar».(Buxari və Müslim)
Dini elmsizlik haqqında olan bu hədislər bizə Peyğəmbərimizdən və müsəlman ilahiyyatçılarından miras qalıb. Digər dünyəvi elmlərə və alimlərə gəldikdə isə, onların sayı artır, amma onlar insanlara cəhalətin zülmətindən çıxmağa kömək edə bilməzlər.
Bu gün biz bu hədislərdə qeyd olunanların həyata keçməsinin şahidi oluruq: bu gün müsəlmanlar cəhalətin çirkabında çapalayır. Onlar İslamın ümümi əsaslarından belə bixəbər qalıblar.
Hüzeyfə rəvayət edir ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «İslam paltarın rəngi solan kimi solacaq. Nəhayət insanlar namazın, orucun, qurbanın, xeyrxahlığın nə olduğunu bilməyəcəklər. Allahın Müqəddəs Kitabı bir günün içində yox olacaq və yerdə heç bir yazılmış ayə qalmayacaq. Amma qocalar hələ belə deyəcəklər: «Biz atalarımızdan Allahdan başqa bir ilahın olmadığını eşitmişik və biz də bunu deyirik». Sula ondan soruşdu: «Yəqin ki, namazın, orucun, qurbanın, sədəqənin nə olduğunu bilmədikləri üçün bu sözlərin onlara heç bir xeyiri olmayacaq?» Hüzeyfə üzünü ondan çevirdi. O, öz sualını üç dəfə təkrar etdi və hər dəfə Hüzeyfə ondan çəkinirdi və nəhayyət o, cavab verdi: «Ey Sula! Bu sözlər onları cəhənnəmdən qurtaracaq! Bu sözlər onları cəhənnəmdən qurtaracaq! Bu sözlər onları cəhənnəmdən qurtaracaq!».
(İbn Macə, əl-Hakim. Əlbaniyə görə səhihdir)
Beləliklə, Axirətdən əvvəl dünyada heç bir yazalmış ayə qalmayacaq. Hətta elə bir zaman gələcək ki, insanlar öz Allahlarının adını belə çəkməyəcəklər. ƏnƏs deyirdi ki, o, Allahın Rəsulunun (sav) belə dediyini eşidib: «Qiyamət— insanlar «Allah, Allah» deməyəndə qopacaq».(Müslim)
Belə bir fikir var ki, insanlar ümumiyyətlə Allahı yada salmayacaqlar. Amma ikinci mülahizəyə əsasən insanlar ətrafdakıları xeyirxahlıq etməyə və şərdən çəkinməyə dəvət etməyəcəklər. Məhz buna görə İbn Məsudun hədisində Peğəmbərin belə dediyi göstərilir: «Qiyamət saatı sağ olanlar ən murdar adamlar olacaqlar».(Buxari)

14-cü əlamət: zinanların çoxalması.
Əbu Hüreyrə danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: “Mənim canım əlində olan Allaha and olsun: elə bir vaxt olacaq ki, bir kişi bir qadını düz yolun ortasında yerə uzadacaq. Və bu vaxt gəlməyincə mənim ümmətin yoxa çıxmayacaq. O zaman yaşayanların ən yaxşıları isə həmin kişiyə: “Yaxşı olardı ki, sən o divar arxasına keçəsən” — deyəcəklər”.(Əbu Yalə rəvayət edib, əl-Heysəmiyə görə səhihdir)
Abdullah ibn Məsud deyir: “Peyğəmbərliyi özünə rəhbər tutan insanlar, onların aralarında zinalar və sələmçilik yayılmayana qədər məhv olmurdular”

Hazırlayan:
Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 15.08.2007 | Oxunma sayı: 1. 164 baxış