ADƏM VƏ HƏVVANIN CƏNNƏTDƏN ÇIXARILMASI

24. (Allah) buyurdu: “Bir-birinizə düşmən olaraq (Cənnətdən yer üzünə) enin! Yerdə sizin üçün bir müddət […]

Daha Ətraflı

ADƏM (Aleyhissalam) VƏ HƏVVANIN LİBASI

Kitab əhlinin əlində olan Tövrat kitabında (Əhdi-ətiq: Yaradılış: Fəsil: 3.) deyilir ki, Həvvaya ağacdan yeməyə […]

Daha Ətraflı

HƏVVA VƏ AĞAC

Həvva Adəmdən öncə ağacdan yemiş və Adəmi də bu işə təşviq etmişdi. Daha doğrusunu Allah […]

Daha Ətraflı

İBLİSİN ADƏM VƏ HƏVVAYA VƏSVƏSƏ VERMƏSİ

Uca Allah buyurur: “(Lakin) Şeytan onları azdırıb olduqları yerdən uzaqlaşdırdı…” (əl-Bəqərə: 36). Onları naz-nemət, sevinc […]

Daha Ətraflı

ADƏMİN (Aleyhissalam) VƏ ZÖVCƏSİNİN YAŞADIĞI CƏNNƏTİN HƏQİQƏTİ

Bu məsələdə ixtilafın məzmunu Adəmin daxil edildiyi Cənnətin yerdə və ya göydə olmasıdır. Bu araşdırılası […]

Daha Ətraflı

ADƏMƏ (Aleyhissalam) VƏ ZÖVCƏSİNƏ QADAĞAN EDİLMİŞ AĞAC

Təfsir alimləri Uca Allahın “yalnız bu ağaca yaxın gəlməyin!” (əl-Bəqərə: 35) — ayəsində deyilən ağacın […]

Daha Ətraflı

HƏVVA VƏ ONUN YARADILIŞ HEKAYƏSİ

Uca Allah Adəmə zövcəsi ilə birlikdə Cənnətdə məskunlaşmağı əmr edib dedi: 35. (Sonra) Biz (Adəmə) […]

Daha Ətraflı

İBLİS DƏ SƏMADA İDİ

Uca Allahın İblisə: “Oradan aşağı en!” (əl-Əraf: 13), “Oradan çıx!” (əl-Əraf: 18) — deməsi İblisin […]

Daha Ətraflı

ADƏMƏ (Aleyhissalam) SƏCDƏ EDƏN MƏLƏKLƏR

Təfsir alimləri Adəmə səcdə etmələri əmr olunan mələklərin kimlər olması barədə müxtəlif fikirlər söyləmişlər. Ayələrin […]

Daha Ətraflı

İBLİSİN ADƏMƏ (ALEYHİSSALAM) HƏSƏD APARMASI

“11. Sizi yaratdıq, sonra sizə surət verdik və mələklərə: “Adəmə səcdə edin!” — dedik. İblisdən […]

Daha Ətraflı

MƏLƏKLƏRİN ADƏMİN (Aleyhissalam) YARADILIŞ HİKMƏTİ BARƏDƏ SORUŞMASI

Uca Allah bildirir ki, O, mələklərə xitab edib demişdir: «Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) […]

Daha Ətraflı

ADƏM PEYĞƏMBƏR

30. (Ey Rəsulum!) Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) yaradacağam”, — dedikdə […]

Daha Ətraflı

İbn Kəsir əd-Dəməşqinin “Peyğəmbərlərin həyatı” adlı kitabına dair

ÖN SÖZ Aləmlərin Rəbbinə həmd edir, peyğəmbərlərin sonuncusu və ən şərəflisi Muhəmmədə (s.a.v) , ondan […]

Daha Ətraflı

Əbu Cəndəl Hadisəsi

Peyğəmbər ilə Qureyş elçisi arasında sülh müqaviləsi yazılan əsnada Qureyş elçisi Süheyl ibni Amrın oğlu […]

Daha Ətraflı

BAŞ­QA­LA­RI­NIN ŞƏ­RƏF VƏ LƏ­YA­QƏ­Tİ­Nİ QO­RU­MAQ

Ən də­yər­li məc­lis­lər elm və zikr məc­lis­lə­ri­dir. Bəs Adəm öv­lad­la­rı­nın ən se­çil­mi­şi, bu üm­mə­tin mü­əl­li­mi […]

Daha Ətraflı

PEY­ĞƏM­BƏ­RİN (S.Ə.V.) NÜ­MU­NƏ­Vİ ŞƏX­SİY­YƏ­Tİ

Hər han­sı bir in­sa­nın hə­rə­kət­lə­ri, ye­ri­nə ye­tir­dik­lə­ri və im­ti­na et­dik­lə­ri onun ağ­lı­nın gös­tə­ri­ci­si, qəl­bi­nin qa­bi­liy­yət […]

Daha Ətraflı

PEY­ĞƏM­BƏR EVİN­DƏ

İn­sa­nın gö­zəl əx­la­qı­nı, yük­sək ədə­bi­ni, xoş gü­zə­ra­nı­nı, hə­yat tər­zi­ni və tə­miz ru­hu­nu ay­dın şə­kil­də bil­di­rən […]

Daha Ətraflı

EVİN İÇİN­DƏ

İca­zə ve­ril­di və bu üm­mə­tin Pey­ğəm­bə­ri­nin (s.ə.v.) evi­nin or­ta­sın­da ye­ri­mi­zi tut­duq. Ət­ra­fa göz gəz­di­rək və […]

Daha Ətraflı

RƏ­SU­LUL­LA­HIN (S.Ə.V.) DA­NI­ŞI­ĞI

Rə­su­lul­lah (s.ə.v.) və onun bə­zi xü­su­siy­yət­lə­ri ilə ta­nış ol­duq­dan son­ra in­di də onun da­nı­şı­ğı­na və […]

Daha Ətraflı

RƏ­SU­LUL­LA­HIN (S.Ə.V.) XÜ­SU­SİY­YƏT­LƏ­Rİ

Pey­ğəm­bər evi­nə ya­xın­la­şır və içə­ri gir­mək üçün izn ala­raq qa­pı­sı­nı dö­yü­rük. Qoy xə­yal­lar Pey­ğəm­bə­ri (s.ə.v.) […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...