Səhih Qüdsi hədislər (Namazı gözləməyin fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr (rşa) demişdir: «Biz Allah Elçisi (sşaşv) ilə birlikdə Məğrib […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Duha namazının fəziləti)

Əbud-Dərdə və Əbu Zərr (rşa) rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi (sşaşv) Uca Allahın belə buyurduğunu […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (gecə vaxtı dəstamaz almağın fəziləti)

Uqbə ibn Amir (r.a) demişdir: «Bu gün mən Allah Elçisinin (s.a.v) buyurmadığı şeylər haqqında danışmayacağam. […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (nafilə namazlarının fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Həkim əd-Dabbi demişdir: «Ziyaddan və ya İbn Ziyaddan qorxaraq Mədinəyə […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Sübh və Əsr namazının fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Bir dəstə mələk gecələr, bir […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Fərz namazlarının fəziləti)

Əbu Qatədə ibn Rabi (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurdu: […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Müsəlman başqa müsəlmanların ondan salamat olduqları kəsdir və digər fəsillər

Qırx altıncı fəsil: Müsəlman başqa müsəlmanların ondan salamat olduqları kəsdir. Abdullah ibn Amr ibn əl-As […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Nəsəbə tənə etmək, ah-nalə, şivən qopardaraq ölü üçün ağlamağın küfr olması və digər fəsill&#601

Otuz dördüncü fəsil: Nəsəbə tənə etmək, ah-nalə, şivən qopardaraq ölü üçün ağlamağın küfr olması. Əbu […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İmankitabı )İmanın Mədinəyə çəkilməsi və başqa fəsillər

İyirminci fəsil: İmanın Mədinəyə çəkilməsi. Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Həqiqətən […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İmankitabı ) İman nədir və onun xüsusiyyətləri

Beşinci fəsil: İman nədir və onun xüsusiyyətlərinin bəyanı. Əbu Səid əl-Xudridən (r.a) belə rəvayət olunur: […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabıkitabı)

Birinci fəsil: Ən birinci iman “Lə iləhə illəllah” (Allahdan başqa haqq məbud yoxdur) deməkdir. 1.Əbu […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Merac hədisi və namazın fərz olması)

Malik ibn Sasaə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) gecə səfəri haqqında (bunları) danışmışdır: «Mən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Surət çəkmənin haram olması)

Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitmişəm: «Qüdrətli və əzəmətli Allah buyurmuşdur: […]

Daha Ətraflı

Qəbrdə səni qoruyacaq əməllər

Abu Hureyra (r.a)-dən rəvayət olunurki, peyğəmbər (s.a.v) demişdir: “Həqiqətən cənazəni torpaqa basdırdıqdan sonra, o onu […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Zamanı söymənin haram olması)

1.Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Adəm övladı […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Adəm övladı məni yalamçı hesab edir)

1.Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Allah buyurur: «Adəm övladı Məni təhqir […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Bizə filan ulduza görə yağış endirildi deyənlərin küfr etməsi)

Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni (r.s) demişdir: «Allah Elçisi (s.a.v) Hudeybiyyədə gecə ikən yağmış yağışdan sonra […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Kafirin yer boyda qızılı fidyə verib xilas olmaq istəyi)

Ənəs (r.a) Peyğəmbərdən (s.s.v) belə rəvayət etmişdir: «(Qiyamət günü) Allah Cəhənnəmdə ən yüngül əzaba məruz […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Riyakarlığın nəticəsi)

1.Mahmud ibn Ləbid (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Həqiqətən, sizin üçün ən çox […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allaha şərik qoşmanın təhlükəsi)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurdu: «Mən şərik […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...