MUBİN

əl-Mubin — Açıq-aydın, açıq-aşkar deməkdir. «O, gün Allah onların cəzasını layiqincə verəcək və onlar Allahın […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MUQİT

əl-Muqit — «Allah hər şeyə azuqəsini (ruzisini MUQİT) verəndir». (ən-Nisa 85). «Rəbbiniz göyləri və yeri […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MUQADDİM – MUƏXXİR

əl-Muqaddim — əl-Muəxxir — Hər iki İsim Qurani Kərimdə zikr edilmir. Hətta Muqaddim ismi fel […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MUSAVVİR

əl-Musavvir — Surət verən deməkdir. «O, yaradan, yoxdan var edən və (hər şeyə) surət verəndir […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MUHSİN

əl-Muhsin — Yaxşılıq edən, xeyirxah işlər görən, minnət etmədən verən deməkdir. Əhsənə felindən ismi fail […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MUHİT

əl-Muhit — «Bil ki, Allah hər şeyi ehtiva (əhatə MUHİT) edəndir». (Fussilət 54). Həlimi deyir […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MƏCİD

əl-Məcid — «Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizə ey ev əhli şübhəsiz ki, O, tərifə […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MUTƏKƏBBİR

əl-Mutəkəbbir – «O, özündən başqa heç bir ilah olmayan, gizlini də, aşkarı da bilən Allahdır. […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MƏLİK — MƏLĪK – MƏƏLİK

əl-Məlik — əl-Məlīk – Hökmüdar, kral mənasında bir kəlimədir. Mə-Lə-Kə felindən gəlir. Məlik, sahib olmaqdır. […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MOVLƏ

əl-Movlə — «Allah sizin (MOVLANIZ) ixtiyar sahibinizdir. O, nə gözəl Mövla, necə də gözəl imdada […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MUMİN – MUHEYMİN

əl-Mumin — Qullarına zülm etməyən, onları şərdən qoruyan, əmin edən deməkdir. «O, Allah ki, Ondan […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) MUTƏALİ

əl-Mutəali — Hər şeydən yüksəyə ucalmış mənasındadır. Allah öz zatında ucadır. Bu üzdən də hər […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) KƏBİR

əl-Kəbir — Bu İsim fail vəznində olub böyük deməkdir. O, hər şeydən böyükdür, hər şeydən […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) KƏRİM – ƏKRAM

əl-Kərim — Böyük, bol, şərəf mənasında işlədilmişdir. Rızqun Kərim — bol ruzi, Əcrun Kərim — […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) KƏFİ – KƏFİL

əl-Kəfi — «Məgər Allah öz bəndəsinə kifayət (KƏFİ) deyilmi?». (əz-Zumər 36). Ənəs İbn Məlik (r.a) […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) FƏTTƏH

əl-Fəttəh — «Sənin Rəbbin (hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını açandır) və biləndir». (Səbə 21). […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) FATİR

əl-Fatir — «Həmd göyləri və yeri yaradan Allahındır». (Fatir 1). Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: «Ey göyləri […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) LƏTİF

əl-Lətif — Ən çətin işləri belə bütün incəlikləri ilə bilən və varlıqlara nemətlərini gizli yollarla, […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) QAVİ – MƏTİN

əl-Qavi — əl-Mətin — «Şübhəsiz Allah (QAVİ) güc sahibi və Azizdir». (əl-Həcc 74). «Allah yenilməz […]

Daha Ətraflı

ƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) QARİB – MUCİB

əl-Qarib — «Həqiqətən O, eşidən və (QARİB dua edən bəndələrinə) yaxındır». (əs-Səba 50). «(Ya Muhəmməd!) […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...