CƏHƏNNƏMİN QAPILARI

Rəbbimiz bizə Cəhənnəmin yeddi qapısı olduğunu xəbər verərək buyurur: «Şübhəsiz ki, Cəhənnəm onların hamısına və’d […]

Daha Ətraflı

Cəhənnəm Atəşi

Hər şeydən öncə Allaha həmd edir, Onun elçisinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun deyirik. Beləliklə, […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (10-cu əlamət) ADAMLARI BİR YERƏ TOPLAYAN OD

Son saat tamamlanmışdan qabaq baş verəcək son hadisə Ədən torpağının dərinliyindən çıxan və insanları Məhşərə […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (9-cu əlamət) DABBƏNİN (HEYVANIN) MEYDANA ÇIXMASI

Bu heyvan Axır zamanda meydana gələn Allah ayələrindən biridir. Bu zaman şər artır, fitnə-fəsad hər […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (8-ci əlamət) GÜNƏŞİN ÖZ MƏĞRİBİNDƏN (BATDIĞI YERDƏN) ÇIXMASI

Son saatın baş verməsini göstərən aydın əlamətlərdən biri də Günəşin öz məğribindən çıxmasıdır.

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (5-ci, 6-cı, 7-ci əlamətlər) ŞƏRQDƏ,QƏRBDƏ, ƏRƏBİSTAN YARIMADASINDA

Quran böyük çatlar (dərin yarğanlar) əmələ gələrək Yer səthində olanların bütünlüklə onun dibinə batmasının dəhşətli […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (YƏCUC VƏ MƏCUCUN MEYDANA GƏLMƏSİ)

Allah-təala Kəhf surəsində buyurur ki, Zülqərneyn Yer üzünü gəzərkən iki dağ arasındakı Yerə çatır və […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (İSA BİN MƏRYƏMİN YER ÜZÜNƏ NAZİL OLMASI)

Əl-Haqq təbarəkə və təala bildirir ki, yəhudilər İsa bin Məryəmi öldürməmişlər. Onların bu yalançı iddialarına […]

Daha Ətraflı

TƏMIM ƏD-DARININ DƏCCAL BARƏDƏ SÖHBƏTI

Müslim öz “Səhih” əsərində əd-Dəhhak bin Qeysin bacısı Fati-mə bint Qeysdən bu hədisi verir:

Daha Ətraflı

DƏCCALDAN XILAS OLMANIN YOLU

Möhkəm əqidəli və özünə tamamilə inanan müsəlman belə Dəccalın yanına gəlməkdən çəkinməlidir. Çünki necə olursa […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (DƏCCALIN YER ÜZƏRINDƏ MÖVCUDLUĞU MÜDDƏTI)

Səhabələr Rəsulullahdan (sav) Dəccalın yer üzündə qalma müddəti barədə soruşub deyirlər: “O nə qədər yerdə […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (2-ci əlamət: DƏCCALIN FİTNƏSİ) YEDDİNCİ MƏSƏLƏ

DƏCCALIN FITNƏ TÖRƏTMƏK IMKANLARI Dəccal ilahilik (Üluhiyyət) iddiasındadır. O belə əməlləri törədə bilir ki, onlar […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (2-ci əlamət: DƏCCALIN FİTNƏSİ) ALTINCI MƏSƏLƏ

Dəccalın rübubiyyət çağırımının batil olması barədə Dəccala məxsus bu sifətlər tam naqisdirlər. Bu zəif və […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (2-ci əlamət: DƏCCALIN FİTNƏSİ) BEŞİNCİ MƏSƏLƏ

Dəccalın əlamətləri Dəccal rübubiyyət (Allahlıq) iddiasındadır, onun batilliyini biruzə verən əməllər sahibidir. Bir adam onun […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (2-ci əlamət: DƏCCALIN FİTNƏSİ) DÖRDÜNCÜ MƏSƏLƏ

Dəccal zahir olmazdan qabaq susuzluq və aclıq. Dəccal zahir olmazdan bilavasitə qabaq insanlar böyük bir […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (2-ci əlamət: DƏCCALIN FİTNƏSİ) ÜÇÜNCÜ MƏSƏLƏ

Dəccalın zahir olduğu dövrdə müsəlmanların vəziyyəti. Dəccal zahir olana qədər müsəlmanlar öz şan-şöhrəti, qüvvət və […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (2-ci əlamət: DƏCCALIN FİTNƏSİ) İKİNCİ MƏSƏLƏ

İKİNCİ MƏSƏLƏ: Onun məsih dəccal adlandırılmasının sirri.İbn Kəsir deyir: “Dəccal ona görə məsih adlanır ki, […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (2-ci əlamət: DƏCCALIN FİTNƏSİ)

BİRİNCİ MƏSƏLƏ: Bu bəşər tarixində ən böyük fitnədir. Dəccalın fitnəsi axır zamanda baş verir. Bu […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (1-ci əlamət: DUMAN)

Son saatdan bir qədər əvvəl baş verən böyük hadisələrdən biri də dumandır. Allah təala buyurur: […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ

ON BÖYÜK ƏLAMƏT Qiyamət gününün yaxınlığını göstərən bir çox aydın əlamətlər vardır. Bu əlamətlər zahir […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...