MÜASİR ELMİN BANİLƏRİ – MÜSƏLMANLAR (3-cü hissə | SİNUS)

  ‘MÜASİR ELMİN BANİLƏRİ – MÜSƏLMANLAR’ adlı iki hissədən ibarət yazımızda, günümüzdə müasir elm deyə […]

Daha Ətraflı

MÜASİR ELMİN BANİLƏRİ – MÜSƏLMANLAR (2-ci hissə)

Elm – müsəlmanların bütün dünya əhalisinə miras buraxdığı bir dəyərdir. Bu gün hər nə qədər […]

Daha Ətraflı

MÜASİR ELMİN BANİLƏRİ – MÜSƏLMANLAR (1-ci hissə)

Elm – müsəlmanların bütün dünya əhalisinə miras buraxdığı bir dəyərdir. Bu gün hər nə qədər […]

Daha Ətraflı

Allah’la dost olmaq istәrsәnmi?..

“Bilin ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər.” (Yunus, 62)

Daha Ətraflı

Hafiz Əbu Əmr Səid ibn Qasım ibn Əla ibn Xalid Bərdəi

Yaşadığı dövrün böyük hədis hafizlərindən olan Əbu Əmr Səid Bərdəi Türküstanın Taraz (Taraz-indiki Qazaxıstanın cənubi-şərqində […]

Daha Ətraflı

Əbu Əli Hüseyn ibn Səfvan ibn İshaq ibn İbrahim Bərdəi

Mühəddis idi. Muhəmməd ibnü’l-Fərəc əl-Rəzzaq, Muhəmməd ibn Şəddad əl-Müsəmməi, Əbü’l-Abbas əl-Bərəti, Cə’fər ibn Əbi Osman […]

Daha Ətraflı

Hafiz Əbu Əli Hüseyn ibn Əli ibn Muhəmməd ibn Hüseyn ibn Tahir ibn Xalid ibn İdris ibn Bəkir ibn Həbib ibn Zəhir ibn Asim ibn Müdərrək Bərdəi

Böyük hədis hafizlərindən biri idi. Səmərqəndə köçüb bu şəhərdə yaşamışdı. Hədis dinləmək üçün İraq və […]

Daha Ətraflı

Əbu Cə’fər Əhməd ibn Həsən ibn Muhəmməd Bərdəi

Hədis ravisi idi. İbn Dəhhan ondan hədis dinləmişdi. Məşhur bioqraf-tarixçi Əli ibn Hibətullah ibn Makula […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkr Muhəmməd ibn Yəhya ibn Hilal Bərdəi

Mühəddis, fəzilət sahibi, ədib və şair bir şəxs idi. Bağdadda məskunlaşmış, h. 350-ci (961) ildə […]

Daha Ətraflı

Əbdürrəhman ibn Cə’fər Bərdəi

Hədis ravisi idi. Əhməd ibn Muhəmməd əl-Müvəffəqidən hədis nəql etmişdi. Əbdürrəhman ibn Cundəb ondan hədis […]

Daha Ətraflı

Mövlana Muhyəddin Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Muhəmməd əl-Hənəfi Bərdəi

Fəzilət sahibi, gözəl əxlaqlı, lütfkar, təvazökar bir şəxs idi. Alim ailəsində böyümüşdü, mənsub olduğu ailədə […]

Daha Ətraflı

Əhməd ibn İbrahim Bərdəi

Hənbəli məzhəbinə mənsub hədis ravisi idi. Muhəmməd ibn Əhməd ibn Həsən əl-Səvvafdan hədis dinləmiş və […]

Daha Ətraflı

Fəxrəddin Əbu Muhəmməd Osman ibn Muhəmməd ibn Abdullah ibn Bəşşarə əl-Arrani

Yaşadığı dövrün tanınmış mühəddislərindən biri idi. H. 615-ci ilin səfər ayında (dekabr 1218) Xarəzmə gedərək […]

Daha Ətraflı

Əbu Abdullah Muhəmməd ibn Musa əl-Azəri

Mühəddis idi. Əbu Bəkr Əhməd ibn Həccaf əl-Azəri Naxçıvanidən hədis dinləmiş və hədis dərsləri vermişdi […]

Daha Ətraflı

Əbü’l-Fəth Saleh ibn Əhməd əl-Azəri

Mühəddis idi. Əbu Bəkr Əhməd ibn Həccaf əl-Azəri Naxçıvanidən hədis dinləmiş və hədis dərsləri vermişdi […]

Daha Ətraflı

Əbü’l-Qasım Abdullah ibn Əhməd ibn Yusif Bərdəi

Şafi’i məzhəbinə mənsub fəqih idi. Əbü’l-Qasım Bərdəi adı ilə tanınan alim məşhur mühəddis Əbü’l-Həsən Əli […]

Daha Ətraflı

Əbdülxaliq ibn Əbü’l-Məali ibn Muhəmməd əl-Arrani

Şafi’i məzhəbinə mənsub fəqih idi. Şam diyarında şeyxü’ş-şüyux Sədrəddin Əbü’l-Həsən ibn Həmmuyənin, sonra isə Mosulda […]

Daha Ətraflı

Əbu Abdullah Nafi’ ibn Əli ibn Yəhya əs-Səravi əl-Azərbaycani

Şafi’i məzhəbinə mənsub mühəddis və fəqih idi. Əbu Əyyaş Cə’fər ibn Muhəmməd Ərdəbilidən hədis dinləmişdi. […]

Daha Ətraflı

Qazi Burhanəddin Əbu Nəsr ibn Məs’ud Anəvi

Qazi Burhanəddin Əbu Nəsr 1143-cü ildə Azərbaycanın şimal-qərbindəki Ani şəhərində dünyaya gəlmişdi. Həmin dövrdə Ani […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkr Muhəmməd ibn Musa ibn Saleh əl-Mərəndi əl-Azərbaycani

Hədis ravisi idi. Səmərqənddə yaşamış, burada hədis nəql etmişdi. Əli ibn Muhəmməd ibn Hatim ibn […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...