(1)- ( سُبْحَانَ رَبِّيَ اْلأَعْلَى )
3 dəfə: «Subhanə rabbiyə-l-alə»
(Ən Uca Rəbbim nöqsansız va pakdır)

(2)- ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ )
«Subhanəkə-l-lahummə rabbənə va bihəm¬dikə. Allahummə-ğfirli»
(Rəbbimiz olan Allahım! Həmd Sənə məxsusdur və Səni təsbih edirik! Allahım, bağışla məni)

(3)- (سُبُّوحٌ ، قُدُّوسٌ ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ )
«Subbuh, quddus, rabbu-l-mələikəti va-r-ruh»
(Çox təsbih olunan və Müqəddəs olan, mələklərin və ruhun Rəbbi!).

(4) – (سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ )
«Subhanə zi-l-cəbəruti, va-l-mələkuti, va-l-kibriyəi, va-l-azaməti»
(Qüdrət, hökmranlıq, böyüklük və əzəmət Sahibi olan Allahım pak və nöqsansızdır).

(5)- ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ )
«Allahummə-ğfirli zənbi kulləhu, diqqahu va cilləhu, va avvaləhu va əxirahu va aləniyətəhu va sirrahu»
(Allahım! Günahlarımın hamısını — kiçiyini və böyüyünü, ilkini və sonuncunu, gizlini və aşkarını bağışla).

(6)- (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ )
«Allahummə inni əuzu birıdakə min səxatıkə va bimuafətikə min uqubətikə və əuzu bikə minkə, lə uhsı sənəən aleykə əntə kəmə əsneytə alə nəfsikə»
(Allahım! Məndən razı qalmaq üçün Sənin qəzəbin¬dən, bağışlan¬maq üçün Sənin cəzandan və Səndən Sənə sığınıram, Sənə olan həmd-sənaların sonu yoxdur, Sən özünü həmd-səna edən kimisən)

(1) Əbu Davud, ən-Nəsai, ət-Tirmizi, İbn Macə və Əhməd. Bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 1/83.
(2) əl-Buxari, 1/99; Müslim, 1/350.
(3) Müslim, 1/353.
(4) Əbu Davud, 1/230, ən-Nəsai və Əhməd; isnadı yaxşıdır.
(5) Müslim, 1/350.
(6) Müslim, 1/352.

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 1. 601 baxış