Muaz bin Ənəsdən radiyallahu anhu gələn bir rəvayətə görə Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: “Hər kim yemək yeyib sonra “əlhəmdulilləhilləzi ət`əməni həzəttəəmə və rəzaqanihi min ğayri havlin minni vələ quvvəh” (Heç bir güc və qüvvəm olmadan mənə bu yeməyi yedirən və onu mənə nəsib edən Allaha həmd olsun” söyləsə; hər kim paltar geyib və “əlhəmdulilləhilləzi kəsəni həzə`s-səvbə və rəzaqanihi min ğayri havlin minni vələ quvvəh” (Həmd heç bir güc və qüvvəm olmadan mənə bu paltarı geydirən və onu mənə nəsib edən Allaha məxsusdur) söyləsə keçmiş və gələcək günahları bağışlanır.

Şeyx Albani Sahihu`l-Camii`s-Sağirdə (hədis N:6086) və İrvau`l-Ğalildə (hədis N: 1989) həsən olduğunu qeyd etmişdir. Albani, İrvau`l-Ğalildə belə deyir: “Belə bir hədis həsən ilə zəif arasında tərəddüd edən bir hədisdir. Amma sanki birinci ehtimal daha güclüdür. Çünki hədisin zəif olduğunu söyləyənlər bunu aydınlaşdırmamış, bir səbəb bildirməmişlər. Doğrusunu Allah bilir.

SƏN NECƏ DƏ SƏXAVƏTLİSƏN EY ALLAHIM! ONLARI YEDİZDİRİR VƏ GEYDİRİRSƏN VƏ SÖYLƏDİKLƏRİ BİR CÜMLƏ SƏBƏBİ İLƏ ONLARIN GÜNAHLARINI BAĞIŞLAYIRSAN! SƏNƏ HƏMDOLSUN.

SƏNƏ ELƏ HƏMD OLSUN Kİ, ONU DİLƏ GƏTİRMƏYİN LƏZZƏTİNIİ YAŞAYAQ

Share Button
Tarix: 01.06.2007 | Oxunma sayı: 684 baxış