Şafi’i məzhəbinə mənsub qari və Qur’an hafizi idi. Bədrəddin Təbrizi ərəb dili və ədəbiyyatı üzrə də dərin biliyə malik alimlərdən idi. O, Əbu Muhəmməd Şatıbinin qiraət və təcvidə dair “Qayətü’n-Nihayə”, Nasirəddin Bəyzavinin fiqh üsuluna dair “Minhəcü’l-Vüsul”, kəlam elminə dair “Təvaliü’l-Ənvar” və hədis elmlərinə dari “Şərhu-Məsabihü’s-Sünnə” adlı əsərlərini dərindən bilirdi. Misirdə onun dərslərinə izdihamlı tələbə kütləsi toplaşırdı. Ölüm tarixi məlum deyil. XV əsrdə yaşamışdı
(SƏXAVİ, Zəvu’l-Lami’, C. III, s. 454. Burada adı çəkilən alimlər və əsərləri haqqında irəlidə ətraflı məlumat veriləcəkdir. )

————-
Orta Əsrlərdə Yaşamış Azərbaycanlı Alimlər
Müəllif : Tarix Elmləri Doktoru
Elnur Nəsirov
Bakı:2011

Share Button
Tarix: 24.01.2013 | Oxunma sayı: 1. 342 baxış