Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) buyurmuşdur: «Şübhəsiz ki, Qiyamət günü bəndədən nemətlərdən ilk soruşulacağı Allahın ona: «Sənin bədənini sağlam etmədimmi və səni sərin su ilə bəsləmədimmi?» – deməsidir».

(ət-Tirmizi 3358, 3683; ət-Tabərani «əl-Kəbir» 12289. əl-Albani səhih demişdir.)

Əbu Hureyra və Əbu Səid (r.a) rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Qiyamət günü bir qul (Allahın hüzuruna) gətiriləcək və Allah ona deyəcək: «Sənə qulaq, göz, mal və övlad vermədimmi? Həmçinin heyvanları və əkin yerlərini sənin ixtiyarına vermədimmi? Səni başqaları tərəfindən itaət olunan və qənimətin dörddə birini alan başçı təyin etmədimmi? Bu gün Mənimlə görüşəcəyini güman edirdin?» O: «Xeyr!» – deyə cavab verəcək. Allah ona deyəcək: «Məni unutduğun kimi, bu gün Mən də səni unuduram».

(ət-Tirmizi 2428, 2615. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır.)

—————–
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 10.01.2011 | Oxunma sayı: 1. 359 baxış