Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Qulun bədənini sağlam etdim, güzəranını da genişləndirdim. Üstündən beş il ötüb keçdi, o isə, Mənə doğru (həccə) gəlməməklə (xeyirdən) məhrum oldu».

(İbn Hibban 960. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 1662), «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 1909) və «Sahihut-Tərğib vət-Tərhib»də (? 1166) səhih olduğunu bildirmişdir.)

—————-
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Share Button
Tarix: 24.06.2010 | Oxunma sayı: 1. 202 baxış