Ins?nl?rın bir-birləri h?qd? d?nışm?sı Qur?nd? və Sünnədə q?ybət və ?əbərçili? b?rədə nə d?yilmişdir, bu məsələ Ümmətdə n?cə qəbul ?lunub? Qur?nd? Uca ?ll?h bu b?rədə b?lə d?yir: “?y, in?n?nl?r! Şübhədən uz?q ?lun, şübhə gün?hdır. ?əbərçili? ?tməyin, q?ybət qırm?yın. Sizlərdən ?im isə öz ölmüş q?rd?şının ətini y?yərmi? Siz ?n? nifrət ?dərdiniz (q?ybətə də ?lə nifrət ?din). ?ll?hd?n q?r?un. ?ll?h tövbəni qəbul ?dir və ?, ən Mərhəmətli ?l?ndır”. (Al-Hucurat 49:12) ?əbərçili? b?rədə ?ll?h (SVT) d?yir: “?əbərçilərə və q?ybət ?dənlərə lənət ?lsun” (Əl-Huməzə 104:1).

Sünnəyə gəlincə isə , P?yğəmbərin (S?V) b?lə bir sözü v?r: “Q?ybət ?dən şə?s Cənnət üzü görməyəcə?” (Bu?ari, Müslim, Əbu Davud, Əhməd və Dərakutni). Bund?n b?şq?, ins?nl?rı q?ybətdən y?yındır?n ç??s?ylı hədislər də mövcuddur. Dil ç?? təhlü?əlidir və ç?? ?z ?d?m dilinə nəz?rət ?də bilər. Təəssüf ?i, bu mövzuy? t??unulmur. İns?nl?r bir y?rə t?pl?ş?nd? b?şq?sının d?lınc? d?nış?n ?d?m? ç?? ?z h?ll?rd? ir?d tuturl?r. Həmin şə?sə d?mə? l?zımdır ?i, “?y b?cı, Uca Allahd?n q?r?, q?ybət böyü? gün?hl?rd?n biridir”.

Hüzeyfə (RA) d?mişdir: Mən P?yğəmbərdən ?ş?ğıd??ı sözləri ?şitmişəm: “Qattat (bir şə?sdən b?şq?sın? ?əbər ?p?r?n və bununl? ?nl?r ?r?sınd? düşmənçili? y?r?d?n ?d?m) Cənnət üzü görməyəcə?” (Səhih Əl-Bu?ari). Nəql ?dən: İbn Abbas (RA): Allahın Rəsulu (SAV) i?i məz?rın y?nınd?n ??çər?ən d?yir: “?nl?rın (qəbirdə?i ins?nl?rın) hər i?isinə əz?b v?rilir, ?nc?q ?nl?r? böyü? gün?h üçün əz?b v?rilmir. Bu şə?slərdən biri sidiyini s??l?mırdı, digəri isə ins?nl?r? böht?n ?tırdı (ins?nl?r ?r?sınd? düşmənçili? y?ym?q üçün: məs. bir nəfər b?şq? birinə ?iminsə h?qqınd? pis sözlər d?yir)”. P?yğəmbərimiz (SAV) s?nr? ?urm? ?ğ?cının bud?ğını istədi, ?nu i?i hissəyə böldü və hər bir qəbrin üstündə birini ə?di və d?di, “Ümid ?də? ?i, bu i?i bud?q quruy?n? qədər ?nl?rın cəz?sı yüngülləşəcə?” (Səhih Əl-Bu?ari).

Bəzi mühüm məq?ml?r B?ləli?lə, bu cür məclislərdə ?l?n, q?ybəti ?şidən, ?mm? q?ybət ?dən şə?sə ?tir?z ?tməyən və y? ?n? məsləhət v?rməyən ?d?m həmin q?ybətlə r?zıl?şmış s?yılır. Müsəlm?n hər h?nsı bir məclisdə q?ybət ?şidən z?m?n h?qqınd? d?nışıl?n b?cısını müd?fiə ?tməli və q?ybət ?dənə d?məlidir: “?ll?hd?n q?r? !!! Müsəlm?n ?l?n bu şə?sdən q?ybət ?tmə”. Əgər pr?bl?m v?rs?, q?ybət ?dənin y?nın? g?dib ?n? məsləhət v?r. Əgər ?, ?tir?z ?tsə, ? z?m?n çı?ıb g?də bilərsən. Ins?nl?rın ?yiblərinin şişirdildiyi məclisdə q?lm?ğ? ic?zə v?rilmir. Əgər bu, sizin üçün çətindirsə, ? z?m?n sən ?ll?hı (SVT) ??tırl? ?i, bu cür pis d?nışıql?rı ?şitməyəsən və gün?h q?z?nm?y?s?n.

Davamı var..

İngilis dilindən çevirən: Bint əl-İslam
Düzəliş edən və hazırlayan: Əkrəm Həsənov

Share Button
Tarix: 27.01.2010 | Oxunma sayı: 792 baxış