1.Ənəs ibn Malikdən (Allah ondan razı olsun!) “Qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq Odur!” (əl-Muddəssir, 56.) ayəsi haqda belə deməsi rəvayət olunur: “Uca və böyük Allah buyurur: Mənəm qorxub çəkinməyə layiq olan. Kim məndən qorxar və mənimlə yanaşı başqa bir məbud qəbul etməzsə, onu bağışlamağa layiq olan da mən olaram”. ( ət-Tirmizi (3328), Əhməd (3/142, 243), əd-Darimi (2/302), İbn Macə (2/4299), əl-Hakim (2/508), İbn Əbu Asim (2/969) və b. Hədis həsəndir.)

2.Yenə də Ənəs ibn Malikdən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə deməsi rəvayət olunur: “Uca və böyük Allah buyurur: Mən şəriklərin ən xeyirlisiyəm. Kim mənim üçün bir iş görər və məndən qeyrisini ona şərik edərsə, ondan uzaq duraram. O, şərik qoşduğuna aiddir”.( Əhməd (18/9617, 15/7987). Hədis səhihdir.)

3.Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə deməsi rəvayət olunur: “Qiyamət günü ilk mühakimə olunan insan şəhid kimi tanınan insan olacaqdır. Onu Allahın hüzuruna gətirəcəklər. Allah ona Öz nemətlərini yada salacaq və o bunları xatırlayacaqdır. Sonra Allah:
— Sən bu nemətlərin qarşılığında nə etdin? — deyə soruşacaqdır. O da:
— Şəhid olana kimi Sənin uğrunda döyüşdüm, — deyə cavab verəcəkdir. Allah:
— Yalan deyirsən. Sənə qoçaq deyilsin deyə vuruşmusan və bu deyilibdi də.
Sonra onun üzü üstə götürülüb Cəhənnəmə atılması əmr olunacaq. Bundan sonra elm öyrənib və öyrədən, Quran oxuyan birisini Allahın hüzuruna gətirəcəklər. Allah ona da Öz nemətlərini yada salacaq və o bunları xatırlayacaqdır. Sonra Allah:
— Sən bu nemətlərin qarşılığında nə etdin? — deyə soruşacaqdır. O da:
— Elm öyrənib öyrətmişəm, sənin rizanı qazanmaq üçün Quran oxumuşam, — deyəcəkdir. Allah:
— Yalan deyirsən. Sənə alim deyilsin deyə elm öyrənmisən, sənə qari (Quran oxuyan) deyilsin deyə Quran oxumusan və bu deyilibdi də.
Sonra onun da üzü üstə götürülüb Cəhənnəmə atılması əmr olunacaq. Bundan sonra Allahın çoxlu mal-mülk verdiyi və zənginliyin bütün növündən bəxş etdiyi birini gətirəcəklər. Allah ona da Öz nemətlərini yada salacaq və o da bunları xatırlayacaqdır. Sonra Allah:
— Sən bu nemətlərin qarşılığında nə etdin? — deyə soruşacaqdır. O da:
— Sənin sevdiyin elə bir yol olmadı ki, mən o yolda Sənin rizanı qazanmaq üçün var-dövlətimi xərcləməyim, — deyə cavab verəcəkdir. Bu zaman Allah:
— Yalan deyirsən. Sənə səxavətli deyilsin deyə bunu etmisən və bu deyilibdi də.
Sonra onun da üzü üstə götürülüb Cəhənnəmə atılması əmr olunacaq”.(Müslim (3/152-ci hədis), Əhməd (2/11). Hədis səhihdir.)

4. Yenə də Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə deməsi rəvayət olunur: “Qiyamət günü uca və böyük Allah qullarını mühakimə etmək üçün endiyi zaman onlar diz çökmüş vəziyyətdə olacaqlar. Allahın hüzuruna çağırdığı ilk insanlar Quranı əzbərləyən, Allah yolunda döyüşərkən həlak olan və zəngin insanlar olacaqdır. Allah qariyə (Quran oxuyan) deyəcəkdir:
— Məgər mən Rəsuluma nazil etdiyimi sənə öyrətmədimmi?
O da:
— Əlbəttə öyrətdin, ya Rəbb, — deyə cavab verəcəkdir. Onda Allah:
— Bəs sənə öyrədilənin qarşılığında hansı əməlin sahibi oldun? — deyə soruşacaqdır. Qul da:
— Mən gecəmi, gündüzümü ona (Qurana) həsr etdim, — deyəcəkdir. Bu zaman Allah:
— Yalan deyirsən, — deyəcək və mələklər də: “Yalan deyirsən” — deyə dillənəcəklər. Allah ona deyəcəkdir:
— Xeyr, sən haqqında “Filankəs yaxşı qaridir” deyilsin deyə belə etmisən və bu sənin haqqında deyilibdi də.
Sonra mal-mülk sahibi olan insan Tanrının hüzuruna gətiriləcəkdir. Allah ondan:
— Mən sənə heç kəsə möhtac olmayacaq dərəcədə zənginlik bəxş etmədimmi? — deyə soruşacaqdır, o da:
— Bəli, etdin, ya Rəbb, — deyə cavab verəcəkdir. Onda Allah:
— Bəs sənə verdiyimin qarşılığında hansı əməlin sahibi oldun? — deyə soruşacaqdır. Qul da:
— Qohumlarıma kömək etmişəm, zəkat vermişəm, — deyə cavab verəcəkdir. Bu zaman Allah:
— Yalan deyirsən, — deyəcək və mələklər də: “Yalan deyirsən” — deyə dillənəcəklər. Allah ona deyəcəkdir:
— Xeyr, sən haqqında “Filankəs comərd, əliaçıq insandır” deyilsin deyə belə etmisən və bu sənin haqqında deyilibdi də.
Sonra Allah yolunda həlak olmuş insan Tanrının hüzuruna gətiriləcəkdir. Allah ondan:
— Nə üçün həlak olmusan? — deyə soruşacaqdır, o da:
— Mənə Sənin yolunda cihad etmək əmr olunmuşdu. Döyüşdüm və həlak oldum, — deyə cavab verəcəkdir. Bu zaman Allah:
— Yalan deyirsən, — deyəcək və mələklər də: “Yalan deyirsən” — deyə dillənəcəklər. Allah ona deyəcəkdir:
— Xeyr, sən haqqında “Filankəs qoçaq, igid adamdır” deyilsin deyə döyüşə girmisən və bu sənin haqqında deyilibdi də”.
Əbu Hüreyrə: “Rəsulallah (s) çiynimə vurub dedi: “Ay Əbu Hüreyrə, bax o üçlük qiyamət günü Cəhənnəmin qalanacağı ilk insanlar olacaqdır”.
( ət-Tirmizi (4/2382), əl-Hakim (1/418), İbn Hibban (2502), əl-Bəğəvi, Şərhus-sünnə (14/4143). Hədis səhihdir.)

5. Mahmud ibn Ləbiddən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə deməsi rəvayət olunur: “Həqiqətən, sizin üçün ən çox qorx¬du¬ğum şey kiçik şirkdir”. Bu zaman səhabələr:
— Ya Rəsulallah, kiçik şirk hansıdır? — deyə soruşmuş, o da belə cavab vermişdir:
— Riyakarlıqdır. Uca və böyük Allah insanların əməllərinə görə soruşulduqları gün [riyakarlara] deyəcəkdir: “Dünyada əməllərinizlə qarşısında riyakarlıq etdiyniz insanların yanına gedin, baxın, görün, onlarda [buna qarşılıq] nəsə bir mükafat tapa biləcəksinizmi?!”
( Əhməd (5/429), əl-Bəğəvi, Şərhus-sünnə (14/4135). Hədis səhihdir.)

——————-
SEÇİLMİŞ
QÜDSİ HƏDİSLƏR
TOPLADI: MAHMUD ŞƏBƏBƏ
(Ərəb dilindən tərcümə edən: Rəsul Ömərov)

Share Button
Tarix: 30.01.2009 | Oxunma sayı: 596 baxış