Cəhənnəm əhlinin Cəhənnəmdə düçar olduqları bir çox əzab növləri vardır ki, onların da bəziləri fiziki, bəziləri isə mənəvi əzabdır.

Fiziki əzablardan:

1. Cəhənnəm əhlinin üzünün qara olması.
Bu üzlərin nə əzablar gördüyünü, bu qəlblərin nə dəhşət və vahimələr yaşadığını, bu insanların hansı təhqir və rəzilliklərə məruz qaldığını yada salsaq, onda onların üzlərinin qaralmasından danışmağa gərək qalmaz. Belə olan halda daxildəki rəzillik və alçaqlıq aşkara çıxaraq onların üzlərinin qaralmasında özünü göstərir. Bu barədə Allah-taala Öz müqəddəs kitabında belə buyurur: «Bə’zi üzlərin ağ, bə’zi üzlərin isə qara olacağı gündə (qiyamət günündə), üzü qara olanlara: “İman gətirəndən sonra kafirmi oldunuz? İndi, kafir olduğunuza görə dadın əzabı!” – deyiləcəkdir».
Allah-taala da Qurani-Kərimdə bu üzlərin nə dərəcədə eybəcər, zil qara və mənfur bir şəkildə olduğunu təsvir edərək buyurur: «O gün bir çox üzlərə isə toz-torpaq qonacaq, onlari zülmət (yaxud his) bürüyəcəkdir. Onlar (pis əməllərə uyan) kafirlər, pozğunlardır!»

2. Cəhənnəm əhlinin üzünün yandırılması.
Cəhənnəm əhlinin düçar olduğu əzab növlərindən biri də Cəhənnəm odunun onların üzlərini yandırılmasıdır ki, bunun da nəticəsində üz yanaraq çox eybəcər və iyrənc bir şəkil alır. Bu barədə Quranda deyilir: «Tərəziləri yüngül gələnlər (dünyada çoxlu günah qazananlar) isə özlərinə ziyan edənlərdir. Onlar Cəhənnəmdə əbədi qalarlar. Cəhənnəm odu onların üzünü yandırar. Onlar orada (üst dodaqları başlarının tən ortasına, alt dodaqları isə göbəklərinə qədər uzanaraq) dişləri ağarmış vəziyyətdə durarlar». Bununla yanaşı Cəhənnəm əhlinin oddan yaxa qurtara bilməyəcəkləri də Quranda xüsusi olaraq belə vurğulanır: «Kaş kafirlər atəşi üzlərindən və arxalarından dəf edə bilməyəcəkləri və onlara heç bir kömək olunmayacağı vaxtı (qiyaməti) biləydilər! (Əgər bilsəydilər, belə bir sual verməz, həm də Allahın əzabının tezliklə gəlməsini istəməzdilər)».
Qurani Kərim bütün bunlarla yanaşı balığın tavada çevrildiyi kimi Cəhənnəm əhlinin üzünün də odda çevriləcəyini təsvir edir və bu mənzərənin dəhşətindən bədənlərin titrəyəcəyini, ürəklərin az qala yerindən çıxacığını xəbər verir: «Üzləri odda (o tərəf-bu tərəfə) çevrildiyi (haldan-hala düşdüyü) gün onlar: “Kaş Allaha müt’i olaydıq, Peyğəmbərə itaət edəydik!” – deyəcəklər».

3. Cəhənnəm əhlinin üzüstə Cəhənnəmə sürüklənməsi.
«Şübhəsiz ki, günahkarlar (dünyada) haqq yoldan azmışlar və (axirətdə də) cəhənnəm odu içərisində olacaqlar. (Yaxud günahkarlar heyrət, yanlışlıq və dəlilik içindədirlər). O gün onlar üzüstə Cəhənnəmə sürüklənəcək (və onlara): “Duyun Cəhənnəmin (ələmini) təmasını!” (deyiləcəkdir)». Cəhənnəm əhli əzabın ağrıları altında əlləri zəncirlənmiş halda üzüstə Cəhənnəmə sürüklənəcəkdir. «Kitabı (Qur’anı) və peyğəmbərlərimizə göndərdiklərimizi (vəhyi, mö’cüzələri və hökmləri) yalan hesab edənlər (bu hərəkətlərindən dolayı hansı cəzalara mə’ruz qalacaqlarını) mütləq biləcəklər! O zaman ki, boyunlarında halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər».

4. Cəhənnəm əhlinin dərisinin bişməsi.
Bu da Cəhənnəm əhlinin payına düşən digər iyrənc və zəlillik sifətidir ki, onu da Qurani-Kərim bizlərə belə vəsf edir: «Ayələrimizi inkar edənləri oda (Cəhənnəmə) atacağıq. Onların dəriləri bişdikcə, əzabı (həmişə) dadsınlar deyə, o dəriləri başqası ilə əvəz edəcəyik. Əlbəttə, Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir!»
Bu, insan xəyalının təsəvvür edə, insan cəsədinin isə tab gətirə bilmədiyi elə bir əzab növüdür ki, həmin bişmiş və qızardılmış dərilər hər dəfə bişdikcə yanma və ağrılar davam etsin deyə, başqaları ilə əvəz edilir.

5. Cəhənnəm əhlinin dərisinin və qarınlarında olanlarının əridilməsi.
Bu elə bir əzab növüdür ki, qeyd olunanlardan fərqli olaraq Cəhənnəmdə olanların başlarından qaynar su töküləcək, bundan sonra dəriləri və ətləri axacaq, bağırsaqları və ciyərləri əriməyə başlayacaqdır. «Rəbbi barəsində mübahisə aparan bu iki zümrə (mö’minlər və kafirlər bir-birinə) düşməndir. Onu inkar edənlər üçün atəşdən paltar biçilmişdır; başlarına da qaynar su töküləcəkdir. O su ilə qarınlarında olanlar (bağırsaqları, ciyərləri) və dəriləri əridiləcəkdir».

6. Cəhənnəm əhlinin öz bağırsaqlarını arxasınca sürüməsi
Cəhənnəm əhli arasında elələri də olacaqdır ki, Cəhənnəmdə fırlanarkən öz bağırsaqlarını arxasınca sürüyəcəkdir. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) Amr ibn Luhey əl-Xüzainin Cəhənnəmdə öz bağırsaqlarını arxasınca dartıb sürüdüyünü görmüşdür. Amr ərəblərin dininə sitayiş etməz və Allahın haram buyurmadıqlarını haram edərdi.

7. Cəhənnəm əhlinin üzlərinin kifir olması.
Allah-taala Cəhənnəm əhlinin üzünü əzab vermək və təhqir etmək məqsədilə son dərəcə iyrənc və kifir bir şəklə salacaqdır. Buxarinin rəvayət etdiyi hədislərin birində deyilir ki, Qiyamət günü İbrahim peyğəmbər əleyhissəlam atası Azərlə qarşılaşır və Allah yanında onun bağışlanması üçün vəsatət (şəfaət) qaldırır. Allah-taala isə cavabında ona: “Mən Cənnəti kafirlərə haram buyurmuşam” — deyir. Sonra isə İbrahimə: “Ey İbrahim! Ayaqlarının altındakına bir bax” — deyə əmr olunur. İbrahim də baxdıqda ayaqlarının altında erkək eybəcər bir kaftarın olduğunu görür və həmin kaftar ayaqlarından tutularaq Cəhənnəmə atılır.

8. Cəhənnəm əhlinin yerinin dar olması.
Cəhənnəmdəki digər əzablardan biri də Allahın onların yerini dar etməsidir. Belə ki, onların bu darısqallıqdan hətta hərəkət etməyə belə imkanları olmaz və bunun nəticəsində də onların çəkdikləri dərd və əzabları daha da artar. «Onlar əlləri boyunlarına bağlı vəziyyətdə o atəşdən dar bir yerə atıldıqları zaman (Dünyada Allaha asi olduqlarına görə özlərinə bəd dua edib) ölüm diləyərlər». Bu da Cəhənnəmin səhasinin istənilən qədər geniş olmasına baxmayaraq onlara həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən verilən bir sıxıntı və darısqallıq əzabıdır.

Share Button
Tarix: 14.03.2008 | Oxunma sayı: 2. 435 baxış