Ruhun əsl qidası – Dua və Zikr

Qəlbləri – Allahı zikr etmək qədər heç bir şey rahatlaşdıra bilməz, ondan daha böyük savabı olan başqa bir əməl ola bilməz. Bu, Allahın bir vədidir:

“…Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar”. (Quran, 13/28).

Daha Ətraflı

Elm və Hikmət toplusu (2-ci cild)

Sizlərə təqdim olunan bu əsər İbn Rəcəbin İmam Nəvəvinin “Qırx hədis” kitabına yazdığı şərhdir. Ancaq müəllif bununla kifayətlənməmiş, özündən bir neçə hədis də əlavə edərək şərh olunan hədislərin sayını əlliyə çatdırmışdır.

Daha Ətraflı

Elm və Hikmət toplusu (1-ci cild)

Sizlərə təqdim olunan bu əsər İbn Rəcəbin İmam Nəvəvinin “Qırx hədis” kitabına yazdığı şərhdir. Ancaq müəllif bununla kifayətlənməmiş, özündən bir neçə hədis də əlavə edərək şərh olunan hədislərin sayını əlliyə çatdırmışdır.

Daha Ətraflı

İslamda Uşaq Tərbiyəsinin Əsasları

Sizə təqdim olunan bu əsər uşaq tərbiyəsi ilə bağlı bütün mövzuları əhatə edir. Əsasən valideynlər üçün lazımlı olan bu dəyərli kitab uşağın ana bətnində olan vaxtından, keçdiyi mərhələlərdən, uşaq dünyaya gəldikdən sonra onunla bağlı hökmlərdən, uşağın tərbiyəsindən, valideynlərin üzərinə düşən haqlardan, gündəlik məsələlərdən və sair önəmli mövzulardan bəhs edir.

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər

Bu hədisləri kitaba daxil edərkən qarşımıza Peyğəmbərimizin yalnız səhih isnadla rəvayət olunan hədislərini toplamaq məqsədini qoymuşuq. Ona görə də kitaba salınan hədislərin böyük bir hissəsini dahi alimlərin səhih saydığı hədislər təşkil edir. Oxşar məzmunlu hədislərin çoxunu kitaba daxil etməyib onlardan daha dolğun olanını yerləşdirməklə kifayətləndik.

Daha Ətraflı

Fəzilətli əməllər

Uca Allah Qurani-Kərimin bir çox ayələrində yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirməyi buyurmuşdur. Həmçinin, Məhəmməd ümmətinin tərifəlayiq əməlləri etməsi onların ən xeyirli ümmət olmasına səbəb kimi göstərilmişdir. Bu əməllərin mühüm sayılanlarından biri də, yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirməkdir. Uca Allah buyurur: “Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz. (Onlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız”. (Ali-İmran, 110).

Daha Ətraflı

Quranın son üç cüzünün təfsiri

Biz öz növbəmizdə cəhalətin aradan qaldırılması işinə ortaq olmaq və vacib elmi öyrənmək üçün bu müxtəsər kitabda Qurani Kərimin son üç cüzünün təfsiri ilə birlikdə, şəriət elmlərindən ən lazımlı məsələləri də toplamışıq. Qurani Kərimin son üç cüzünün kitaba salınması bu surələrin çox oxunması ilə əlaqədardır. Necə deyərlər: “Hamısını əldə edə bilmirsənsə, çoxunu əldən buraxma.”

Daha Ətraflı

Müsəlmanın qalası (Dua və Zikr)

Quran və Peyğəmbərimizin şəriətində müsəlmanların sığınacağı və qalası – “DUA VƏ ZIKRLƏR”. Bu mənim «Qurandan və Sünnədən istifadə etməklə ovsunla müalicə» adlı kitabımın müxtəsəridir. Həmin kitabın «Zikrlər» hissəsi ilə kifayətlənməyib, qalanını ixtisar etdim ki, səfər zamanı insanın özü ilə gəzdirməsi asan olsun. Bu elektron kitabı da telefonunuza endirərək evinizdə, işinizdə, səfərdə və s. rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz.

Daha Ətraflı

Əzəmətli Quranın Təfsiri – İbn Kəsir (I cild)

Həqiqətən, təfsir elmi mövzu və məqsəd baxımından ən fəzilətli və şərəfli elmlərdən biridir. Belə ki mövzusu Uca Allahın kəlamları olan bu elmi öyrənməkdə məqsəd Allahın ayələrinin mənasını açıqlamaq və bəyan etməkdir. Uca Allah bizə Quranı nazil etmiş və ayələrini başa düşüb tədəbbür etməyi və əməl etməyi buyurmuşdur.

Uca Allah buyurur: “Bu Mübarək Kitabı, insanların onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün sənə nazil etdik” (“Sad”, 29).

Daha Ətraflı

Səbir və şükür edənlər (Uddətus Sabirin)

Uca Allah səbri büdrəməyən bir at, kütləşməyən bir qılınc, məğlubedilməz bir ordu, yıxılmayan, hətta dəlik belə açılmayan möhkəm bir qala etmişdir. Səbir ilə zəfər – doğma qardaşdır.

Zəfər çalmaq səbirlə, fərəh və sevinc üzüntü ilə, çətinlik və sıxıntı isə rahatlıqla yanaşıdır. Səbir, sahibinə silahsız və hazırlıqsız bir ordudan daha çox yardımçıdır. Səbrin zəfərdəki yeri, başın bədəndəki yeri kimidir.

Daha Ətraflı

Səhabələrin həyatı

Biz bu kitabda bu misilsiz nəslin (səhabələrin) həqiqi təsvirini vermək, onların millət, iman, bilik, haqq və ədalət yolunda cihadda, İslamı və vətəni müdafiə etmək işində nümayiş etdirdikləri məsuliyyətdən, bir-birinə bəslədikləri qardaşlıq, məhəbbət, ehtiram hissindən, onların təvazökarlığından danışmaq istərdik…

Daha Ətraflı

Şəfa duaları və Ovsunlar

Bu kitabça, “Zikr və dualar, Quran və peyğəmbərin hədislərindən istifadə etməklə ovsunla müalicə” adlı kitabımın müxtəsər variantıdır. Oxucunun bundan asanlıqla faydalana bilməsi üçün kitabçada dua fəslini müxtəsər şəkildə təqdim etdim. Həmçinin bura bir çox duaları və Allahın izni ilə faydalı ola biləcək amilləri də əlavə etdim.

Daha Ətraflı

İmanın zəifliyinin təzahürü

Həqiqətən iman zəifliyinin təzahürü müsəlmanlar arasında genişdir və intişar tapmışdır. İnsanların bir çoxu qəlblərinin sərtliyindən şikayətlənir və deyir: «Qəlbimdə sərtlik hiss edirəm, ibadətlərimdən heç bir həzz ala bilmirəm, imanımın zəiflədiyini hiss edirəm, Quran oxumaqdan təsirlənmirəm, asanlıqla günaha batıram». Belə insanlarda açıq-saçıq xəstəlik nişanələri var. Bu xəstəlik bütün bəlaların əsası, bütün nöqsanları və fəlakətlərin səbəbidir.

Daha Ətraflı

Məkkədən Mədinəyə Hicrət və onun İslam tarixindəki əhəmiyyəti

Lüğətdə tərk etmək, ayrılmaq anlamına gələn hecr (hicran) məsdərindən isim olan hicrət insanın hər hansı bir şeydən bədənən, dilnən və ya qəlbən ayrılıb uzaqlaşması deməkdir. Ancaq kəlimə daha çox bir yerin tərk edilərək başqa bir yerə köç edilməsi mənasında istifadə edilir. Termin olaraq isə hicrət daha çox Həzrəti Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə hicrətini ifadə edir. Seyyid Şərif Cürcani; «Küfür əhkamının tətbiq edildiyi bir məkandan Darul İslama köç etməyə hicrət deyilir».

Daha Ətraflı

Biz belə inanırıq

Bu mövzunun əhəmiyyəti və insanların bu mövzuda bir çox fikir ayrılığına düşmələri səbəbilə Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, qədərin xeyrinə və şərrinə inanmaq olan əhli sünnə vəl cəmaə inancımızı xülasə olaraq qələmə almağı uyğun gördüm.

Daha Ətraflı

Yaşar Qurbanov: “İSLAM dini terrorun əleyhinədir”

Kitabın mövzusu lənətlənmiş vəhşiliyin qaynağı olan terrorun qətiyyən ilahi bir dinlə əlaqəli olmaması, xüsusilə İslamda terrora yer olmaması həqiqəti ilə birbaşa bağlıdır. İslam dininin əsas mənbəyi olan Quranda və başda Peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.ə.v.) olmaqla tarix boyu yaşamış bütün müsəlman rəhbərlərinin fəaliyyətində, nəsihətlərində, həmçinin müasir dövr alimlərinin fətvalarında bu həqiqət tam açıqlığı ilə ortaya çıxır. Bu səbəblə də kitabda İslamın terroru yasaqladığını və terroru, vəhşiliyi, bütün qeyri-insani əməlləri, amansızlığı, qəddarlığı haram buyurduğu Quran ayələri işığında dəlillər ilə ortaya çıxarılmışdır.

Daha Ətraflı

Misvak və onun XXI əsrdə istifadəsi

Misvak və onun XXI əsrdə istifadəsi

Daha Ətraflı