Düşmәn qazanma, dost qazan!

Alicәnablıq vә yumşaq xasiyyәtlilik – olduqları hәr yeri gözәllәşdirәrlәr. Danışarkәn yumşaq bir üslubda danışmaq, qarşındakına tәbәssüm etmәk, qarşılaşdığın zaman gözәl söz söylәmәk – bütün bunlar, xoşbәxt insanların örtündüklәri qiymәtli paltarlardır vә müsәlmanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәridir.

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...