Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər)-Danışdığı bir sözünonu Cəhənnəmə varid etməsi haqda.

On yeddinci fəsil: Danışdığı bir sözün onu Cəhənnəmə varid etməsi haqda. Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbər […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər)-Kim bir əməldə Allahdan başqasını şərik qoşarsa…

On beşinci fəsil: Kim bir əməldə Allahdan başqasını şərik qoşarsa… Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər)-Sizdən daha aşağıda olanlara baxın!

On üşüncü fəsil: Sizdən daha aşağıda olanlara baxın! Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər)-Dünyanın (naz-nemətlərinin) açılması və onun üçün (insanların) yarışman&#3

Yeddinci fəsil: Dünyanın (naz-nemətlərinin) açılması və onun üçün (insanların) yarışmanın qorxusu. Amr ibn əl-Əuf (r.a) […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər) -Cənnət əhlinin çoxu fağırlardır və başqa fəsillər

Beşinci fəsil: Cənnət əhlinin çoxu fağırlardır Üsamə ibn Zeyd (r.a) Peyğəmbərin belə dediyini rəvayət edir: […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Zahidlik (Tərki-dünyalyalıq) və (qəlbi) incəliklər) -Muhəmmədin ailəsinin ruzisi və başqa fəsillər

Birinci fəsil: “Allahım! Muhəmmədin ailəsinin ruzisini (ehtiyacı) çatacaq qədər et”. Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allahla qarşılaşmaq istəyənlə Allah qarşılaşmaq istəyər)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah buyurur: «Qulum Mənimlə qarşılaşmaq […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Elm məclisinin və əməli salehlərlə oturmanın fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allahın yollarda dolaşıb Allahı yad […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Zikr və saleh əməllərlə Allaha yaxınlaşmanın savabı)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Qulum dodaqlarını tərpədərək […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Peyğəmbərin mərhəməti)

İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Qureyşlilər Peyğəmbərin (s.a.v) yanına gəlib dedilər: «Bizim üçün Rəbbinə […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Peyğəmbərə salavat duası oxumanın fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Əbu Talhə (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) sevinərək yanımıza gəlib […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Üç nəfərin duası rədd edilməz)

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Biz dedik: «Ey Allahın Elçisi! Bizə nə olur […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Gecənin son üçdə birində Uca Allahın dünya səmasına enməsi)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) dedi: «Uca və Ulu Rəbbimiz hər […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Yüz adamı öldürənin tövbəsi)

Əbu Səid (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «İsrail oğullarından biri doxsan doqquz adam […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Daimi tövbə və istiğfara həvəsləndirmə)

Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitmişəm: «(Bir dəfə Allahın qullarından) biri […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Gözlərini itirən və buna səbr edib əvəzini Allahdan umanın savabı)

Ənəs ibn Məlik (r.a) demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitmişəm: «Uca Allah buyurmuşdur: «Əgər […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (xəstəliklərin insanlara kəffarə olması)

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Allah Elçisi (s.a.v) qızdırma xəstəliyinə tutulmuş bir adamı […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allah rizasi üçün ziyarət etmənin fəziləti)

Ənəs (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Hər hansı bir bəndə öz qardaşını Allah […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Kövsər surəsi)

Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) yanımızda ikən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər («Biz axirət savabını istəyənin savabını artırar, dünya qazancını istəyənə də ondan verərik. Lakin onun axirətdə heç bi

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) Allahın: «Biz axirət savabını istəyənin savabını […]

Daha Ətraflı