Səhih Qüdsi hədislər (Uca Allahın əməli salih bəndələri üçün nemətlər hazırlaması)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah buyurur: «Əməlisaleh qullarım üçün […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, (onlar)diridirlər) ayəsi barədə

İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: «Qardaşlarınız Uhud döyüşündə şəhid olduqda, qüdrət […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Əl-Bəqərə surəsinin 285-286 ayələrinin fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Uca Allah: «Göylərdə və yerdə nə varsa, Allahındır. Siz […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Fatihə surəsinin fəziləti)

Ubeyy ibn Kəb (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «(Uca Allah buyurur): «Nə […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Arafa günün fəziləti)

Aişə (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Ərafat günü olduğu qədər Allahın atəşdən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Həccin fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn Samit (r.a) demişdir: «(Bir gün) Allah Elçisi (s.a.v) bizimlə namaz […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (İmkanı ola -ola həccə getməyənin xeyirdən məhrum olması)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Qulun […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Nəzir haqqında)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Adəm övladının etdiyi […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Sədəqə verməyə həvəsləndirmə)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: « Uca Allah buyurur: «(Malından […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Orucun fəziıəti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Oruc qalxandır (Cəhənnəm odundan qoruyan […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) “Ümmətimdən yetmiş mini Cənnətə sorğu-sualsız girər”

Altmış yeddinci fəsil: Peyğəmbərin (s.a.v) “Ümmətimdən yetmiş mini Cənnətə sorğu-sualsız girər” deməsi. Huseyn ibn Əbd […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Peyğəmbərin (s.a.v) Cənnətin qapısının açılmasını istəməsi və digər məsələlər

Altmış birinci fəsil: Peyğəmbərin (s.a.v) : “Cənnət üçün ən birinci şəfaətçilik edən mənəm və Peyğəmbərlərin […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Şəfaət

Altmışıncı fəsil: Şəfaət. Əbu Hüreyrə (r.a) belə rəvayət edir: “Bir gün Peyğəmbərə -s.a.v (bişmiş) ət […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Tovhid əhli olan kimsələrin Cəhənnəmdən çıxarılması.

Əlli doqquzuncu fəsil: Tovhid əhli olan kimsələrin Cəhənnəmdən çıxarılması. Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı )Allah-Təalanı görmək haqda

Əlli səkkizinci fəsil : Allah-Təalanı görmək haqda. Masruq belə rəvayət edir: “Aişənin (r.anha) yanında idim, […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (İman kitabı ) Peyğəmbərin başqa Peyğəmbərləri (onlara Allahın salamı olsun) xatırlaması və digər mövzular

Əlli üçüncü fəsil: Peyğəmbərin başqa Peyğəmbərləri (onlara Allahın salamı olsun) xatırlaması. Abdullah ibn Abbas (r.a) […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (məscid sakinləri)

Ənəs (rşa)rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Həqiqətən Allah Qiyamət günü belə müraciət edəcək: […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Əzan verməyin fəziləti)

Uqbə ibn Amir (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Rəbbin dağın başında qoyun […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Namazı gözləməyin fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr (rşa) demişdir: «Biz Allah Elçisi (sşaşv) ilə birlikdə Məğrib […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Duha namazının fəziləti)

Əbud-Dərdə və Əbu Zərr (rşa) rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi (sşaşv) Uca Allahın belə buyurduğunu […]

Daha Ətraflı