ƏL-ƏSR” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Nəql olunur ki, Amr ibn As yalançı peyğəmbər Museyləmənin yanına elçi olaraq göndərilmişdi. […]

Daha Ətraflı

“ƏL-HUMƏZƏ” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Bismilləhir Rahmənir Rahim! 1) Qeybət tənə vuran hər kəsin vay halına! 2) O […]

Daha Ətraflı

ƏL-QƏDR SURƏSİNİN TƏFSİRİ

Məkkə surələrindəndir. Bismilləhir Rahmanir Rahim! 1) Həqiqətən, Biz onu Qədr gecəsi nazil etdik! 2) Sən […]

Daha Ətraflı

“Əl-Beyyinə” surəsinin təfsiri

İmam Əhməd deyir: Affan Ammar ibn Əbu Ammardan nəql etdi ki, ənsarlardan olan Malik ibn […]

Daha Ətraflı

“Əl-Ələq” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Bismilləhir Rəhmanir Rəhim! 1) Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! 2) O, insanı qan […]

Daha Ətraflı

“Əl-Bələd” Surəsinin Təfsiri

Mərhəmətli və Rəhimli Allahın adı ilə! 1) And içirəm bu şəhərə! 2) Sən də bu […]

Daha Ətraflı

“Əş-Şəms” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Buxari və Muslimin eyni adlı “Səhih” kitablarında varid olan Cabirin hədisi daha öncə […]

Daha Ətraflı

“Əd-Duha” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Bizə Əbu Həsən Əhməd ibn Məhəmməd ibn Abdulla ibn Əbu Bəzza əl-Mukri nəql […]

Daha Ətraflı

Əl-Leyl” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Daha öncə qeyd edildiyi kimi Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) Muaza […]

Daha Ətraflı

ƏŞ-ŞƏRH” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Bismilləhir Rəhmanir Rəhim 1) Məgər Biz sənin köksünü açmadıqmı 2) Biz yükünü səndən […]

Daha Ətraflı

“Ət-Tin” surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Malik və Şubə Adiy ibn Sabitdən Bərra ibn Azibin belə dediyini nəql etmişlər: […]

Daha Ətraflı

ƏL-FƏCR surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Nəsai deyir: Əbdülvahhab ibn Həkəm, Yəhya ibn Səid vasitəsilə Cabirin belə dediyini nəql […]

Daha Ətraflı

ƏL-ĞAŞİYƏ surəsinin təfsiri

ƏL-ĞAŞİYƏ surəsinin təfsiri Məkkə surələrindəndir. Daha əvvəldə də Numan ibn Bəşirdən nəql edilirdi ki, Peyğəmbər […]

Daha Ətraflı

ƏL-İNŞİQAQ surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Malik, Abdulla ibn Yezid vasitəsilə Əbu Sələmədən rəvayət edir ki, Əbu Hureyrə onlara […]

Daha Ətraflı

ƏL-BURUC surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. İmam Əhməd deyir: Əbdüssaməd, Zureyz ibn Sələmə vasitəsilə Əbul Muhzəmdən nəql edir ki, […]

Daha Ətraflı

TƏKVİR surəsinin təfsiri

«TƏKVİR» surəsi Məkkə surələrindəndir. İmam Əhməd deyir: Bizə Əbdürrəzzaq, Abdulla ibn Buheyr əl-Qasdan, o da […]

Daha Ətraflı

ƏL-İNFİTAR surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir. Nəsai deyir: Məhəmməd ibn Qudəmə Cabirdən nəql edərək bildirir ki, Muaz namaza qalxdı, […]

Daha Ətraflı

ƏL-MUTAFFİFİN surəsinin təfsiri

Mədinə surələrindəndir. Bismilləhir Rəhmanir Rəhim! 1) Əksik ölçüb çəkənlərin vay halına! 2) O kəslər ki, […]

Daha Ətraflı

NƏBƏ surəsinin təfsiri

NƏBƏ surəsinin təfsiri Məkkə surələrindəndir. Bismilləhir Rəhmanir Rəhim! 1) Bir-birindən nə haqqında soruşurlar? 2) O, […]

Daha Ətraflı

ƏN-NAZİAT surəsinin təfsiri

ƏN-NAZİAT surəsi Məkkə surələrindəndir. Bismilləhir Rəhmanir Rəhim! 1) And olsun sərtliklə alanlara; 2) And olsun […]

Daha Ətraflı