Mələklərin — Cəbrail — Əleyhissəlam — In Böyüklüyü

“Ey iman gətirənlər! Özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun! Onun başı […]

Daha Ətraflı

Mələkləri Görmək Olarmı?

Allah, Adəm övladlarına mələkləri görmək qüdrətini verməməmişdir. Allah bizim onları görməyimizi əngəlləşdirmişdi. Buna görə də […]

Daha Ətraflı

Mələklər Nə Zaman Və Nədən Yaradılmışlar?

Mələklər nurdan yaradılmışlar. Lakin Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — bu nurun hansı nur […]

Daha Ətraflı

MƏLƏKLƏRƏ İMAN

Mələklərə iman hər hansı bir şübhə və tərəddütdən uzaq olaraq var olduqlarına inanmaq deməkdir. Çünki […]

Daha Ətraflı

YARADILMIŞLARIN ZƏYİFLİYİ VƏ YARADICININ QÜVVƏSİ

Uca Allah buyurub ki: «Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerinə ətrafından kənara […]

Daha Ətraflı

Məgər onlar hər namazlarında “Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik.”(Fatihə, 5) ayəsini dəfələrlə oxumurlarmı?

Allahdan qeyrisinə – ağaca, qəbirə, daşa, övliyalara, vəfatetmiş saleh insanlara və s. dua edərək onlardan […]

Daha Ətraflı

İSLAM

İslam — sözdə ƏL-İSLAM, ƏL-İSTİSLAM itaət etmək, bağlanmaq deməkdir (1) Şəriətdə isə Tövhid ilə Allaha […]

Daha Ətraflı

İmanin naqisliyinə dəlillər

Əbu Hüreyrənin (Allah ondan razı olsun!) rəvayətinə görə, Peyğəmbər (s.ə.a.s) demişdir: “Imanın yetmişdən artıq şöbəsi […]

Daha Ətraflı

İmanin artmasina dəlillər

Allah-təala buyurur: “O kəslər ki, xalq onlara: “Camaat (Əbu Süfyan və tərəfdarları) sizə qarşı qüvvə […]

Daha Ətraflı

İslamda ağılın rolu

Əssəlamu aleykum və rahmətullahi və bərakətuhu! Şükr və tərif Allaha məxsusdur, biz ona şükr edir, […]

Daha Ətraflı

İMAN VƏ PSİXOLOJİ SAĞLAMLIQ

Kimsə xeyir ilahına, kimsə qüvvə ilahına, kimsə də mücərrəd olaraq həyatın dərin mə’nasına inanır və […]

Daha Ətraflı

On şey fitrətdəndir

Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — buyurdu: «On şey (beş şey) fitrətdəndir. Bığları qısaltmaq, […]

Daha Ətraflı

Qur`ani-Kərimdə “İman etmənin fəziləti və mükafatı”

1.Biz (onlara) dedik: “Hamınız buradan (yer üzünə) enin! Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət (peyğəmbər və […]

Daha Ətraflı

İslamı qəbul edən Sənan qardaşımızın sevinci

Allaha həmd olsun ki, istədiyinə hidayət verir və istəyi olanları öz doğru yoluna yönəldir. Bu […]

Daha Ətraflı

İSLAMDAN QEYRİ BİR MİLLƏTƏ AND İÇMƏK

Sabit bin Dahhak peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Kim yalandan İslamdan qeyri bir millətə […]

Daha Ətraflı

Dinin qaynağına islamın baxışı

İslama görə bəşəriyyətin ilk dini, tövhid dinidir. Dinin qurucusu, uca Allah'dır. Allah, kainatı, insanı yaratmış, […]

Daha Ətraflı

Allahdan başqasını Allah kimi sevmək şirkdir

Uca Allah buyurur ki: “İnanların içərisində Allahdan qeyrilərini Allaha şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi […]

Daha Ətraflı

Şirkin Növləri

Şirk iki cürdür: Böyük və kiçik şirk. Böyük şirk tövhidl və islamla ziddiyyət təşkil edir, […]

Daha Ətraflı

Allaha şərik qoşmamaq

Allah taalanı ibadətdə təkləşdirməsinə baxmayaraq, Nuhu, İbrahimi, Hudu, Salehi, İsmayılı, İshaqı, Yaqubu və Peyğəmbərimiz olan […]

Daha Ətraflı

TÖVHİDİN GERÇƏKLIYI və Ş İ R K

Həmd aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur. Düşmənçilik yalnız zalımlara qarşıdır. Onun qulu, elçisi, məxluqatı arasında […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...