Allahı sevәn salehlәrin halı..

Sənə olan marağım bütün maraqlarımı heç etdi, yuxusuzluqla aramda saziş bağladı…..

Daha Ətraflı

RİYA..

Allah deyəcək: “Yalan dedin! İnsanların sənin haqqında “cəsurdur” deməkləri üçün vuruşdun və həqiqətən dә (sәnә cәsur döyüşçü) deyilmişdir.” ….

Daha Ətraflı

ACİZLİK, SIZLAMAQ VӘ SӘBİR ETMӘK..

Sızlamaq – acizliyin yoldaşı və qardaşıdır. Səbir isə, ağlın yoldaşı və məhsuludur. Sızlamaqdan “atan kimdir” – deyə soruşduqda, “səbirdir” – deyә cavab vermişdir…..

Daha Ətraflı

ALLAH NİYӘ GÖRӘ BӘNDӘSİNӘ DӘRD VӘ BӘLA VERİR?

Bәndә, Allaha qarşı ‘igidlik’ göstərmək üçün çox zəifdir. Uca Allah, qulunun O’na qarşı özünü igid kimi göstərməsini deyil, əksinə, boyun əyərək yalvarıb-yaxarmasını istəyir….

Daha Ətraflı

QӘLBİNDӘKİ İKİ BÖYÜK ORDUNUN QARŞIDURMASI

Kafirlərin padşahı, öz ordusuyla birlikdə qəlbə doğru yönəldi… Gördü ki…..

Daha Ətraflı

İslam – sülh dinidir

Bəzi radikal qruplar İslam gənclərinin birliyini pozaraq onları terrora, çirkin əməllərə yönəltdilər. İslam dininin ən çox önəm verdiyi əmin-amanlığı, sabitliyi pozdular.

Daha Ətraflı

İslamda sevginin növləri

Şeyx Saleh Fouzan al Fouzan (Allah onu qorusun) deyir: Alimlərin dediyinə görə məhəbbət iki qismə bölünür…

Daha Ətraflı

İsim və sifətlərin tövhidi

Bu ən gözəl İsim və Sifətlərin Allaha aid olduğuna kəsinliklə inanmaq deməkdir. O, bütün kamil sifətlərə malik və bütün əskik sifətlərdən münəzzəhdir.Əhli Sünnə vəl Cəmaat Rəbblərini Quran və Sünnədə gəlmiş sifətlərlə bilib və tanıyır.

Daha Ətraflı

Uluhiyyət tövhidi

Bu da Allah – subhanəhu və təala – yə ibadət ilə olur. Buna həmçinin ibadətdə Tövhid də deyilir. Uluhiyyə – ilah sözündəndir. Yalnız Allaha ibadət edilməli, boyun əyilməli, mütləq olaraq sadəcə ona itaət olunmalıdır. Kim olursa olsun – rəsul, mələk, cin, övliya, seyyid, daş, ağac və s. ona ibadətdə ortaq (şərik) qoşulmamalıdır.

Daha Ətraflı

Rububiyyət tövhidi

Rububiyyə – Rəbb sözündəndir. Lüğətdə tərbiyə edici, yardımçı, islah edən və s. mənaları ifadə edir…

Daha Ətraflı

TÖVHİD (bütün peyğəmbərlərin əsas qayəsi)

Allah – sübhanəhu və təala – hər bir şeydə birdir. Zatında, əməlində, İsim və Sifətlərində də. İbadət edilməyə layiq olub, bu xüsusda tək haqq sahibi olmaqla da birdir. Bu sayılanların heç birində ortağı (şəriki) yoxdur.

Daha Ətraflı

Mələklərin Gözəlliyi

Uca və Böyük olan Allah mələkləri möhtərəm və gözəlliklə zinətləndirmişdir. “Bunu ona çox qüvvətli olan […]

Daha Ətraflı

Mələklərin Qanadları

Allah Qurani Kərimdə mələklərin qanadlı olmaları barəsində xəbər vermişdir. Kimisinin iki, kimisinin üç, kimisinin dörd, […]

Daha Ətraflı

Ərşi Daşıyan Mələklər

«Həmin gün sənin Rəbbinin ərşini onların başı üstündə səkkiz mələk daşıyacaqdır». (əl-Həqq 17). Cabir — […]

Daha Ətraflı

Mələklərin — Cəbrail — Əleyhissəlam — In Böyüklüyü

“Ey iman gətirənlər! Özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun! Onun başı […]

Daha Ətraflı

Mələkləri Görmək Olarmı?

Allah, Adəm övladlarına mələkləri görmək qüdrətini verməməmişdir. Allah bizim onları görməyimizi əngəlləşdirmişdi. Buna görə də […]

Daha Ətraflı

Mələklər Nə Zaman Və Nədən Yaradılmışlar?

Mələklər nurdan yaradılmışlar. Lakin Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — bu nurun hansı nur […]

Daha Ətraflı

MƏLƏKLƏRƏ İMAN

Mələklərə iman hər hansı bir şübhə və tərəddütdən uzaq olaraq var olduqlarına inanmaq deməkdir. Çünki […]

Daha Ətraflı

YARADILMIŞLARIN ZƏYİFLİYİ VƏ YARADICININ QÜVVƏSİ

Uca Allah buyurub ki: «Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerinə ətrafından kənara […]

Daha Ətraflı

Məgər onlar hər namazlarında “Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik.”(Fatihə, 5) ayəsini dəfələrlə oxumurlarmı?

Allahdan qeyrisinə – ağaca, qəbirə, daşa, övliyalara, vəfatetmiş saleh insanlara və s. dua edərək onlardan […]

Daha Ətraflı