Səhih Müslim (Quranla yüksələnlər)

Amir ibn Vasilə belə rəvayət edir: “Nafi ibn Əbd əl-Həris Ömərlə (r.a) Asfan adlanan yerdə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“İxlas” surəsini oxumağın fəziləti)

Əbu Darda (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Sizdən biriniz bir gecədə Quranın üçdə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“Kəhf” surəsinin fəziləti)

Əbu Darda (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Kim “Kəhf” surəsinin əvvəlindən on ayə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“Əl-Bəqərə” surəsinin axırıncı ayələrinin fəziləti)

Əbu Məsud (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir : “Kim bir gecə içərisində “əl-Bəqərə” […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Ayət əl-Kursinin fəziləti)

Ubeyyə ibn Kəab (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Ey Əbu Munzir! Bilirsənmi Allahın […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quranı, “əl-Bəqərə” və “Ali-İmran” surələrini oxumağın fəziləti.)

Əbu Umama əl-Bəhili (r.a) peyğəmbərdən belə eşitdiyini rəvayət edir: “Quranı oxuyun! Həqiqətən Quran qiyamət günü […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Əl-Fatihə surəsinin fəziləti)

Quranın fəzilətləri Kitabi. Abdullah ibn Abbas (r.a) belə rəvayət edir: “Cəbrail Peyğəmbərin (s.a.v) yanında oturan […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da)

“Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da, Allah ona müvafiq sizinlə haqq-hesab çəkər”ayəsi. Əbu […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Uca Allahın: “Etdikləri əməllərə görə sevinən və görmədikləri işlərə görə tərif olunmağı sevən kimsələrin

Uca Allahın: “Etdikləri əməllərə görə sevinən və görmədikləri işlərə görə tərif olunmağı sevən kimsələrin əzabdan […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“Həqiqətən, (beş vaxt namaz kimi) yaxşı əməllər pis işləri (kiçik günahları) yuyub aparar” ayəsi.)

Hud surəsi. Abdullah ibn Məsud (r.a) bir kişinin Peyğəmbərin (s.a.v) yanına gəlib belə dediyini rəvayət […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Əl-Ənbiyə surəsi)

Uca Allahın: “(O gün insanları) ilk dəfə (yoxdan) yaratdığımız kimi qaytarıb (dirildib) əvvəlki halına salarıq” […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Uca Allahın: “Ayələrimizi inkar edəni gördünmü?” ayəsi)

Xəbbab (r.a) belə rəvayət edir: “Əl-As ibn Valinin mənə borcu var idi. Mən gəlib ondan […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Məryryəm surəsi)

Uca Allahın: “Peşmançılıq günü ilə qorxut!” ayəsi. Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Peyğəmbərin belə dediyini rəvayət […]

Daha Ətraflı

SEHR

Sehr — səbəbin gizlədilməsi, bilinməz olması deməkdir. Şəriətdə isə Sehrin insanın qəlbinə və bədəninə təsir […]

Daha Ətraflı

Dua

Bütün məxluqat Allaha möhtacdır. Allahın isə onlara ehtiyacı yoxdur. Uca Allah dua etməyi bəndələrinə vacib […]

Daha Ətraflı

Əbədiyyət yolçuluğu

Sənin yolun ya cənnətə, ya da cəhənnəmədir Qəbir: Axirətin ilk mənzili qəbirdir. Kafir və münafiq […]

Daha Ətraflı

Dəstəmazdan sonra dua oxumaq

“Kim kamil şəkildə dəstəmaz alar və sonra: “Əşhədu əllə iləhə illəllah və ənnə Muhəmmədən abdullahi […]

Daha Ətraflı

“Lə hovlə valə quvvətə illə billəh.”

Sənə cənnətin xəzinəsinin yerini bildirimmi? Əlbəttə bildir! Peyğəmbər (s.a.v) dedi: “Allahdan başqa kömək və qüvvət […]

Daha Ətraflı

“Sübhənə-l-lahil azim və bihəmdihi”

Kim “Əzəmətli Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə Ona həmd-səna edirəm.” — deyərsə, cənnətdə bir […]

Daha Ətraflı

“Sübhanəllahi və bihəmdihi.”

“Kim səhər və axşam yüz dəfə “Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə həmd-səna edirəm.” – […]

Daha Ətraflı