Əbdülxaliq ibn Əbü’l-Məali ibn Muhəmməd əl-Arrani

Şafi’i məzhəbinə mənsub fəqih idi. Şam diyarında şeyxü’ş-şüyux Sədrəddin Əbü’l-Həsən ibn Həmmuyənin, sonra isə Mosulda […]

Daha Ətraflı

Əbu Abdullah Nafi’ ibn Əli ibn Yəhya əs-Səravi əl-Azərbaycani

Şafi’i məzhəbinə mənsub mühəddis və fəqih idi. Əbu Əyyaş Cə’fər ibn Muhəmməd Ərdəbilidən hədis dinləmişdi. […]

Daha Ətraflı

Qazi Burhanəddin Əbu Nəsr ibn Məs’ud Anəvi

Qazi Burhanəddin Əbu Nəsr 1143-cü ildə Azərbaycanın şimal-qərbindəki Ani şəhərində dünyaya gəlmişdi. Həmin dövrdə Ani […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkr Muhəmməd ibn Musa ibn Saleh əl-Mərəndi əl-Azərbaycani

Hədis ravisi idi. Səmərqənddə yaşamış, burada hədis nəql etmişdi. Əli ibn Muhəmməd ibn Hatim ibn […]

Daha Ətraflı

Əbu Yə’la Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Saleh ibnü’l-Haruyə əl-Azərbaycani

Mühəddis, siqa hədis ravisi idi. Azərbaycanda dünyaya gəlmiş, lakin gənclik illəri Bağdadda keçmiş və bu […]

Daha Ətraflı

Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Hüseyn ibn Əbduk əl-Azərbaycani

Mühəddis idi. Hədis dinləmək üçün səyahətə çıxmış, Hicaz, İraq, Misir və Şam diyarının mühəddislərindən hədis […]

Daha Ətraflı

İkinci məsələ: Kimin tarix kitabını oxumalıyıq?

Təəsüflər olsun ki, indiki zamanda çoxları müasir yazılmış tarix kitablarını oxumaqla məşğuldurlar. Müasir tarix kitabları […]

Daha Ətraflı

Üçüncü məsələ: Rəvayətçilərin tarixi təhrif etmək üçün istifadə etdikləri üsullar!

1. Uydurma və yalanlar: Onlar hər hansı hadisə haqda rəvayət uydurmaqla məşğul olurdular. Məsələn, onlar […]

Daha Ətraflı

Birinci məsələ: Tarixi necə oxumalıyıq?

Biz tarixi Peyğəmbərin (s.a.v) hədislərini oxuduğumuz kimi oxumalıyıq. Həmçinin biz Peyğəmbərin r hədislərini oxumaq istədikdə […]

Daha Ətraflı

Tarix mövzusuna dair üç mühüm məsələ

Birinci məsələ: Tarixi necə oxumaq; İkinci məsələ: Kimin tarixini oxumalı; Üçüncü məsələ: Tarix rəvayətçilərinin tarixi […]

Daha Ətraflı

ön söz

Biz Ona həmd edir, Ondan yardım və günahlarımızın bağışlamasını diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən […]

Daha Ətraflı

Allaha iman gətirdim de, sonra doğru yolu tut

Süfyan ibn Abdulla əs-Səqafi (r.a) belə demişdir: Mən dedim: “Ey Allahın elçisi, mənə İslamda elə […]

Daha Ətraflı

Kim Cənnət sakinlərindən olan adamı görmək istəyirsə, bu şəxsə baxsın

Əbu Hureyrə (r.a) belə rəvayət edir: “Bir nəfər bədəvi ərəb, Peyğəmbərin (s.a.v) yanına gələrək dedi: […]

Daha Ətraflı

Din nəsihətdir

Təmim əd-Dari Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Din nəsihətdir.” Orada […]

Daha Ətraflı

Əməllərin Qəbul Olunmasında Mühim Şərtlər

Ömər ibn əl-Xəttabdan (r.a) rəvayət olunur ki, o demişdir: “Mən Peyğəmbərin (s.av) belə buyurduğunu eşitdim: […]

Daha Ətraflı

Dünyanın bütün mülkü özünə verilən müsəlman

“(Ya Rəsulum!) Səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar. De: “Onun barəsində sizə bir hekayət (bəzi xəbərlər) söyləyəcəyəm!. […]

Daha Ətraflı

Allahı tanımaq üçün atılacaq ilk addım.

Yaşadığımız cəmiyyətdə vətəndaşlarımız tərəfindən din sahəsinə belə yalnış bir yanaşma vardır ki, din elmdən uzaqdır. […]

Daha Ətraflı

Xeyirə niyət edən ona əməl edən kimi savab qazanır.

Biz elə insanlarıq ki, sözün təsiri bizə müəyyən işlərdə mane ola bilir. Çünki söz özü […]

Daha Ətraflı

İslam, iman, ehsan.

Allaha və Allaha imanın digər əsaslarına inanmaq dərk etdiyimiz bu dünyada ən əzəmətli işdir. Ən […]

Daha Ətraflı

Qəbr əzabı təsdiqini tapıbmı?

Sual: Qəbr əzabı təsdiqini tapıbmı? Cavab: Qəbr əzabı Quran və Sünnədəki aydın dəlillər və müsəlmanların […]

Daha Ətraflı