Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu kim yaradıb? Bəs bunu kim yaradıb?”

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu […]

Daha Ətraflı

.Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil döyüşünə) göndərilməsi:

Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil (1) döyüşünə) göndərilməsi: Əbu Bəkr (r.a) Xalid ibn əl-Validə (r.a) […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr (Yalançı Peyğəmbərlərə qarşı savaş)

Əl-Əsvəd əl-Ənəsi (Əbhələ ibn Kəəb): O, Peyğəmbərin (s.a.v) vaxtında peyğəmbərlik iddia etmiş və yeddi yüz […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr(Mürtədlərə qarşı savaş)

Peyğəmbər (s.a.v) ölümündən öncə Şam vilayətində Rumlulara (bizanslılara) qarşı döyüşmək üçün Usamə ibn Zeydin (r.a) […]

Daha Ətraflı

Bu dörd xislətə sahib olan insan xalis münafiq olar

Abdulla ibn Amr (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət edir: «Bu dörd xislət kimdə olarsa, […]

Daha Ətraflı

Müsəlman, digər müsəlmanların onun dilindən və əlindən ziyan görmədikləri kimsədir

Abdulla ibn Amr (r/a) deyir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə demişdir: “Müsəlman, digər müsəlmanların onun dilindən […]

Daha Ətraflı

Mövlana Muhyəddin Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Muhəmməd əl-Hənəfi Bərdəi

Fəzilət sahibi, gözəl əxlaqlı, lütfkar, təvazökar bir şəxs idi. Alim ailəsində böyümüşdü, mənsub olduğu ailədə […]

Daha Ətraflı

Əhməd ibn İbrahim Bərdəi

Hənbəli məzhəbinə mənsub hədis ravisi idi. Muhəmməd ibn Əhməd ibn Həsən əl-Səvvafdan hədis dinləmiş və […]

Daha Ətraflı

Fəxrəddin Əbu Muhəmməd Osman ibn Muhəmməd ibn Abdullah ibn Bəşşarə əl-Arrani

Yaşadığı dövrün tanınmış mühəddislərindən biri idi. H. 615-ci ilin səfər ayında (dekabr 1218) Xarəzmə gedərək […]

Daha Ətraflı

Əbu Abdullah Muhəmməd ibn Musa əl-Azəri

Mühəddis idi. Əbu Bəkr Əhməd ibn Həccaf əl-Azəri Naxçıvanidən hədis dinləmiş və hədis dərsləri vermişdi […]

Daha Ətraflı

Əbü’l-Fəth Saleh ibn Əhməd əl-Azəri

Mühəddis idi. Əbu Bəkr Əhməd ibn Həccaf əl-Azəri Naxçıvanidən hədis dinləmiş və hədis dərsləri vermişdi […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əbu Bəkr Əs-Siddiqin fəzilti,elmi ,xəlifəliyinə dair işarələr, ölümü

Onun fəzilətləri: Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərdən (s.a.v) belə eşitdiyini rəvayət edir: “Kim (aşağıda deyilən) bu […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əbu Bəkr Əs-Siddiqin islamı qəbul etməsi,hicrəti və xəlifə seçilməsi

Peyğəmbərin (s.a.v) vəfatı elan edildikdə Əbu Bəkr (r.a) onun cənazəsinin yanına gəlib onun üzünü açdı […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərin gəlişi

Rəbiül Əvvəl ayının on ikisi, bazar ertəsi günü Allah təalə mərhəmət olaraq bütün bəşəriyyətə Məhəmməd […]

Daha Ətraflı

Əbü’l-Qasım Abdullah ibn Əhməd ibn Yusif Bərdəi

Şafi’i məzhəbinə mənsub fəqih idi. Əbü’l-Qasım Bərdəi adı ilə tanınan alim məşhur mühəddis Əbü’l-Həsən Əli […]

Daha Ətraflı

Əbdülxaliq ibn Əbü’l-Məali ibn Muhəmməd əl-Arrani

Şafi’i məzhəbinə mənsub fəqih idi. Şam diyarında şeyxü’ş-şüyux Sədrəddin Əbü’l-Həsən ibn Həmmuyənin, sonra isə Mosulda […]

Daha Ətraflı

Əbu Abdullah Nafi’ ibn Əli ibn Yəhya əs-Səravi əl-Azərbaycani

Şafi’i məzhəbinə mənsub mühəddis və fəqih idi. Əbu Əyyaş Cə’fər ibn Muhəmməd Ərdəbilidən hədis dinləmişdi. […]

Daha Ətraflı

Qazi Burhanəddin Əbu Nəsr ibn Məs’ud Anəvi

Qazi Burhanəddin Əbu Nəsr 1143-cü ildə Azərbaycanın şimal-qərbindəki Ani şəhərində dünyaya gəlmişdi. Həmin dövrdə Ani […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkr Muhəmməd ibn Musa ibn Saleh əl-Mərəndi əl-Azərbaycani

Hədis ravisi idi. Səmərqənddə yaşamış, burada hədis nəql etmişdi. Əli ibn Muhəmməd ibn Hatim ibn […]

Daha Ətraflı

Əbu Yə’la Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Saleh ibnü’l-Haruyə əl-Azərbaycani

Mühəddis, siqa hədis ravisi idi. Azərbaycanda dünyaya gəlmiş, lakin gənclik illəri Bağdadda keçmiş və bu […]

Daha Ətraflı