Vasitəçilik edib savab qazanın və Allah da Peyğəmbərinin dili ilə istədiyini əmr etsin

Əbu Musa (r.a) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbərin (s.a.v) yanına maddi yardım istəyən və ya hər […]

Daha Ətraflı

Şeyx Bədrəddin Muhəmməd ibn Bədəl ibn Muhəmməd ət-Təbrizi Ərdəbili

Şafi’i məzhəbinə mənsub qari və Qur’an hafizi idi. Bədrəddin Təbrizi ərəb dili və ədəbiyyatı üzrə […]

Daha Ətraflı

İbrahim ibn Muhəmməd ibn Əbdürrəhman ibn Vəsiq Ərdəbili

Azərbaycan Atabəyləri dövrünün (1136-1225) məşhur qarilərindən biri, həmçinin şafi’i fəqihi idi. H. 567-ci ildə (1172) […]

Daha Ətraflı

Şeyx Əlaəddin Əli ibn Qasım Ərdəbili

Şafi’i məzhəbinə mənsub qari idi. Fələstinin əl-Xəlil şəhərində yaşamışdı. Kəmaləddin ibn Əbi Şərifin tələbəsi olmuşdu. […]

Daha Ətraflı

Əbü’l-Həsən Əli ibn Muhəmməd Bərzəndi

Qari idi. Qur’ani-Kərimin qiraət və təcvidini Əbu Əli Həsən ibn Süleyman əl-Antakidən (öl. 1009) öyrənmişdi […]

Daha Ətraflı

Mömin, mömin üçün bir-birini tutan bina kimidir.

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Mömin, mömin üçün bir-birini tutan bina […]

Daha Ətraflı

Möminlərin Dərəcələri

Güclü mömin zəif mömindən Allah üçün daha xeyirli və daha sevimlidir

Daha Ətraflı

Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli (anlayışlı) edər

Müaviyə (r.a) demişdir ki, Peyğəmbər (s.a.v)belə buyurmuşdur: “Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli edər.” […]

Daha Ətraflı

Kim doğru yola dəvət edərsə, ona, tabe olana veriləcək qədər savab verilər

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Kim doğru yola dəvət edərsə, ona, tabe […]

Daha Ətraflı

Hər şey, hətta acizlik və fərasət də qədərə bağlıdır

Abdulla ibn Ömər (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Hər şey, hətta acizlik və […]

Daha Ətraflı

Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu kim yaradıb? Bəs bunu kim yaradıb?”

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu […]

Daha Ətraflı

.Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil döyüşünə) göndərilməsi:

Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil (1) döyüşünə) göndərilməsi: Əbu Bəkr (r.a) Xalid ibn əl-Validə (r.a) […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr (Yalançı Peyğəmbərlərə qarşı savaş)

Əl-Əsvəd əl-Ənəsi (Əbhələ ibn Kəəb): O, Peyğəmbərin (s.a.v) vaxtında peyğəmbərlik iddia etmiş və yeddi yüz […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr(Mürtədlərə qarşı savaş)

Peyğəmbər (s.a.v) ölümündən öncə Şam vilayətində Rumlulara (bizanslılara) qarşı döyüşmək üçün Usamə ibn Zeydin (r.a) […]

Daha Ətraflı

Bu dörd xislətə sahib olan insan xalis münafiq olar

Abdulla ibn Amr (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət edir: «Bu dörd xislət kimdə olarsa, […]

Daha Ətraflı

Müsəlman, digər müsəlmanların onun dilindən və əlindən ziyan görmədikləri kimsədir

Abdulla ibn Amr (r/a) deyir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə demişdir: “Müsəlman, digər müsəlmanların onun dilindən […]

Daha Ətraflı

Mövlana Muhyəddin Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Muhəmməd əl-Hənəfi Bərdəi

Fəzilət sahibi, gözəl əxlaqlı, lütfkar, təvazökar bir şəxs idi. Alim ailəsində böyümüşdü, mənsub olduğu ailədə […]

Daha Ətraflı

Əhməd ibn İbrahim Bərdəi

Hənbəli məzhəbinə mənsub hədis ravisi idi. Muhəmməd ibn Əhməd ibn Həsən əl-Səvvafdan hədis dinləmiş və […]

Daha Ətraflı

Fəxrəddin Əbu Muhəmməd Osman ibn Muhəmməd ibn Abdullah ibn Bəşşarə əl-Arrani

Yaşadığı dövrün tanınmış mühəddislərindən biri idi. H. 615-ci ilin səfər ayında (dekabr 1218) Xarəzmə gedərək […]

Daha Ətraflı

Əbu Abdullah Muhəmməd ibn Musa əl-Azəri

Mühəddis idi. Əbu Bəkr Əhməd ibn Həccaf əl-Azəri Naxçıvanidən hədis dinləmiş və hədis dərsləri vermişdi […]

Daha Ətraflı