ALLAHIN YER ÜZÜNDӘKİ CӘNNӘTİNİN AÇARI..

Ey yuxusuzluqsan şikayәt edәn! Ey kәdәrdәn ağlayan! Ey baş verәn hadisәlәr sәbәbi ilә әziyyәt çәkәn! Ey bәla vә müsibәtlәrdәn dolayı sovrulmuş insan! Haydi………

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – Oriyentalistlər nə üçün susur? (II hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF   7) Allah […]

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – Ümumi baxış (I hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF   İslam peyğəmbəri […]

Daha Ətraflı

RİYA..

Allah deyəcək: “Yalan dedin! İnsanların sənin haqqında “cəsurdur” deməkləri üçün vuruşdun və həqiqətən dә (sәnә cәsur döyüşçü) deyilmişdir.” ….

Daha Ətraflı

ACİZLİK, SIZLAMAQ VӘ SӘBİR ETMӘK..

Sızlamaq – acizliyin yoldaşı və qardaşıdır. Səbir isə, ağlın yoldaşı və məhsuludur. Sızlamaqdan “atan kimdir” – deyə soruşduqda, “səbirdir” – deyә cavab vermişdir…..

Daha Ətraflı

ALLAH NİYӘ GÖRӘ BӘNDӘSİNӘ DӘRD VӘ BӘLA VERİR?

Bәndә, Allaha qarşı ‘igidlik’ göstərmək üçün çox zəifdir. Uca Allah, qulunun O’na qarşı özünü igid kimi göstərməsini deyil, əksinə, boyun əyərək yalvarıb-yaxarmasını istəyir….

Daha Ətraflı

Başın sağ olsun Vәtәn!

Vәtәnin vә bütün müsәlmanların başı sağ olsun!…

Daha Ətraflı

HӘYA..

Peyğәmbәrimiz (ona Allahın salavat vә salamı olsun), utancaq bir sәhabәyә irad tutanları, bu işdәn çәkindirmiş vә buyurmuşdur: “Həyanın hamısı XEYİR’dir”.

Daha Ətraflı

PİS ZӘNN – QӘLBİN QEYBӘTİ..

İnsanın bir kәsə qarşı qəlbində olan münasibətinin, hisslərin dəyişməsi — pis zənnin əlamətidir. Beləliklə həmin insandan nifrət……..

Daha Ətraflı

QӘLBİNDӘKİ İKİ BÖYÜK ORDUNUN QARŞIDURMASI

Kafirlərin padşahı, öz ordusuyla birlikdə qəlbə doğru yönəldi… Gördü ki…..

Daha Ətraflı

ÜZÜLMӘ.. DUR VӘ BUNLARI DÜŞÜN..

Günah etdinsә tövbә et.. Pislik etdinsә, Allahdan bağışlanma dilә.. Xәta etdinsә xәtanı düzәlt.. Allahın rәhmәti genişdir!….

Daha Ətraflı

LAT, UZZA VӘ MӘNAT

✔ Uzza – Mәkkә vә Taif arasında olan ‘Nәhlә’ (xurmalıq) vadisindә olan bir ağac idi. Qureyş qәbilәsi bu ağaca…..

Daha Ətraflı

MÜJDӘLӘR OLSUN O KӘSӘ Kİ…

Müjdәlәr olsun o kәsә ki..

Daha Ətraflı

SALMAN ӘL-FARİSİ’NİN MÖHTӘŞӘM HEKAYӘSİNİ OXUDUNMU?

«..Ey Muhəmməd! Sən Әbu Talibi istəyirdin, biz isə Salmanı istəyirik. Әbu Talibdən adı soruşulduğu zaman….

Daha Ətraflı

TӘK SӘBİR, YOXSA 4 SӘBİR?..

İnsanda doğulduğu zaman, yalnız o an (yaşaması, inkişaf etmәsi) üçün möhtac olduğu yemə və içmə arzusu vardır. Bu haldakı səbri, heyvanların səbri kimidir. Yaxşı və pisi fərqləndirə bilmə yaşından……

Daha Ətraflı

İSLAMDA HӘYAT YOLDAŞI SEVGİSİ..

İbn Macə`nin «Sunən»də səhih isnadla rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz (Allahın ona salavat və salamı) belə buyurur: «Bir-birini sevən iki gənc üçün, (bir-biri ilə) evlənmələrindən daha xeyirli bir şey yoxdur..»

Daha Ətraflı

ÖZ GÜNAHKAR NӘFSİNİN SӘNӘ OLAN AĞIR XӘYANӘTİ..

Günahkar bəndə – hər hansı bir çətinliyə düşdüyü zaman, QӘLBİ, DİLİ və digər orqanları (önəmli anlarda) ona xəyanət edərlər. Belə ki, QӘLB’İ…

Daha Ətraflı

Düşәr-düşmәz vә uğursuzluq..

Bәzi insanlar vardır ki, qәribә inanclara güvәnәrlәr. Bu insanlar arasında bәzәn hәtta professor vә hәkim kimi cәmiyyәtdә üstün bir kimliyә sahib olan şәxslәrin dә olması, insanı tәәccüblәndirir. Bu cür inanclar, ya elmsizlikdәn……

Daha Ətraflı

ӘXLAQİ KEYFİYYӘTLӘRİN SӘRHӘDLӘRİNİ BİLİRSӘNMİ?

İŞLӘRİN ӘN XEYİRLİ OLANI — ORTA YOLLU OLANIDIR. Bunun qaydası və ölçüsü – ədalətdir. Bu, ifrat və təfridə düşmədən, VASAT (orta yollu) olanı əldə etmək deməkdir…

Daha Ətraflı

ŞEYTANIN 13 MӘŞHUR ŞÜARI/OYUNU..

Quran, Peyğəmbərimizin (Allahın ona salavat və salamı olsun) hədisləri və həyat təcrübələrini örnək alaraq bu hiyləgər və amansız düşmənin bir neçə şüarına toxunmaq istəyirik. Necə deyərlər: “düşmənini tanımasan, ona qalib gələ bilməzsən”.

Daha Ətraflı