Qurban Bayramı 2015

Bayram tәbriki..

Daha Ətraflı

VӘZİFӘNİ İCRA ET Kİ, İSLAM UCALSIN!

Məgər dinin başına gələnlərə biganə qalan bu kəslərin üzündən bu din bütün bu bəlalara düçar olmayıbmı?!..

Daha Ətraflı

Allah’la dost olmaq istәrsәnmi?..

“Bilin ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər.” (Yunus, 62)

Daha Ətraflı

İMAN; NӘFS VӘ HӘR İKİSİNİN NÖVBӘLӘŞMӘSİ (!!!)

Qiyamət günündə də insanların halları bu dünyadakı, bu üç hala uyğun olacaqdır. İnsanlardan kimi…………

Daha Ətraflı

Allahı sevәn salehlәrin halı..

Sənə olan marağım bütün maraqlarımı heç etdi, yuxusuzluqla aramda saziş bağladı…..

Daha Ətraflı

ZAHİDLİK, ZÜHD HӘYATI VӘ DÜNYA SEVGİSİ…

Sufyan b. Uyeynә “Dünyada zahid kimdir?” sualına belә cavab vermişdir……

Daha Ətraflı

AXŞAM ZİKRLӘRİ

“Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxa­raq, səsi qaldırmadan Rəbbini yad et və qafil­lərdən olma!” (əl-Әraf, 205)

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – Liberalizm və erkən evlilik (V hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF   P.S. Müzakirə […]

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – İqtisadi və Sosioloji baxış (IV hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF   Bütün bunları […]

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – Qərb və erkən evliliklər (III hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF Oriyentalistlərin susmasını anlamaq […]

Daha Ətraflı

ALLAHIN YER ÜZÜNDӘKİ CӘNNӘTİNİN AÇARI..

Ey yuxusuzluqsan şikayәt edәn! Ey kәdәrdәn ağlayan! Ey baş verәn hadisәlәr sәbәbi ilә әziyyәt çәkәn! Ey bәla vә müsibәtlәrdәn dolayı sovrulmuş insan! Haydi………

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – Oriyentalistlər nə üçün susur? (II hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF   7) Allah […]

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – Ümumi baxış (I hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF   İslam peyğəmbəri […]

Daha Ətraflı

RİYA..

Allah deyəcək: “Yalan dedin! İnsanların sənin haqqında “cəsurdur” deməkləri üçün vuruşdun və həqiqətən dә (sәnә cәsur döyüşçü) deyilmişdir.” ….

Daha Ətraflı

ACİZLİK, SIZLAMAQ VӘ SӘBİR ETMӘK..

Sızlamaq – acizliyin yoldaşı və qardaşıdır. Səbir isə, ağlın yoldaşı və məhsuludur. Sızlamaqdan “atan kimdir” – deyə soruşduqda, “səbirdir” – deyә cavab vermişdir…..

Daha Ətraflı

ALLAH NİYӘ GÖRӘ BӘNDӘSİNӘ DӘRD VӘ BӘLA VERİR?

Bәndә, Allaha qarşı ‘igidlik’ göstərmək üçün çox zəifdir. Uca Allah, qulunun O’na qarşı özünü igid kimi göstərməsini deyil, əksinə, boyun əyərək yalvarıb-yaxarmasını istəyir….

Daha Ətraflı

Başın sağ olsun Vәtәn!

Vәtәnin vә bütün müsәlmanların başı sağ olsun!…

Daha Ətraflı

HӘYA..

Peyğәmbәrimiz (ona Allahın salavat vә salamı olsun), utancaq bir sәhabәyә irad tutanları, bu işdәn çәkindirmiş vә buyurmuşdur: “Həyanın hamısı XEYİR’dir”.

Daha Ətraflı

PİS ZӘNN – QӘLBİN QEYBӘTİ..

İnsanın bir kәsə qarşı qəlbində olan münasibətinin, hisslərin dəyişməsi — pis zənnin əlamətidir. Beləliklə həmin insandan nifrət……..

Daha Ətraflı

QӘLBİNDӘKİ İKİ BÖYÜK ORDUNUN QARŞIDURMASI

Kafirlərin padşahı, öz ordusuyla birlikdə qəlbə doğru yönəldi… Gördü ki…..

Daha Ətraflı